Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk na zasadaní výboru CDPPE v Štrasburgu o etike v školstve a príprave spoločného medzivládneho programu

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk na zasadaní výboru CDPPE v Štrasburgu o etike v školstve a príprave spoločného medzivládneho programu

Znepokojenie nad prítomnosťou tohto fenoménu v edukácii sa podľa memoranda týka všetkých členských štátov  Európskej únie a na všetkých úrovniach vzdelávania. 

„Poznatky o prítomnosti prejavov nečestného konania vo vzdelávaní ako aj o rôznorodosti jeho foriem a neetického správania sa v posledných rokoch rozšírili, aj keď nie všetky formy týchto spoločenských neduhov je možné vyhodnotiť a kvantifikovať. Podľa správy Rady ministrov členských štátov Rady Európy však dnes neexistuje krajina, ktorá môže deklarovať, že je úplne bez prejavov nečestného konania vo vzdelávacom a výskumnom sektore. Preto je nevyhnutné aktuálne venovať tejto problematike oveľa väčšiu pozornosť ako doposiaľ najmä vo výchovno-vzdelávacom procese na všetkých stupňoch formálneho vzdelávacieho procesu, ale aj v neformálnej výchovno-vzdelávacej oblasti,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk v odpovedi na otázku, ako ďalej postupovať  v prevencii prejavov neetického konania v školstve a vo výskume.

Členovia CDPPE na 10.plenárnom zasadaní v Štrasburgu podporili odkaz zakotvený v misii platformy ETINED, ktorá zdôrazňuje štyri priority v prevencii neetického konania.

Prvou zásadou je podpora  rozvoja dobrého riadenia demokratickej kultúry a podpora etiky, transparentnosti a integrity na všetkých úrovniach vo vzdelávaní a výskume.  Druhou podmienkou na zníženie eliminácie nečestného správania vo vyučovacom procese je rozvíjanie etických nástrojov a všeobecnejšie zvyšovanie povedomia o otázkach etiky, transparentnosti  a čestnosti v edukácii a výskume. Treťou požiadavkou pre úspešný boj s korupciou podľa platformy ETINED je čo najširšie šírenie  informácií a príklady dobre praxe medzi členmi zo štátov združených v Rade Európy. V misii platformy ETINED sa odporúča tiež podpora národných a regionálnych projektov pre etiku, transparentnosť a čestnosť vo vzdelávaní a zvýšená podpora rozvíjania odborných znalostí aktérov v tejto oblasti zo strany vlád jednotlivých štátov.  V tejto súvislosti riaditeľ ŠPÚ zdôraznil, že Štátny pedagogický ústav aktívne pracuje vo viacerých oblastiach. 

„Vypracovali sme pomocné metodické materiály pre učiteľov, ktoré môžu využiť na hodinách etickej výchovy, občianskej výchovy ale aj na iných vyučovacích hodinách. Zapájame sa do národných i medzinárodných aktivít a projektov, ktoré riešia problematiku neetického konania v školskom prostredí. Minulý týždeň sme v ŠPÚ realizovali celodenný seminár pre pedagógov občianskej náuky a etickej výchovy základných a stredných škôl o etickom a občianskom rozmere v školách, reflektujúci na výzvu platformy ETINED Rady Európy“, doplnil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Na 10.plenárnom zasadaní výkonného výboru CDPPE sa jeho členovia zaoberali aj aktivitami Výkonného výboru Rady Európy pre vzdelávaciu politiku a prax v oblasti budovania kapacít spoločného medzivládneho programu prostredníctvom politík a nástrojov „Coe education“ v rokoch 2018-2019. V rámci realizácie programu, založenom na princípe demokratickej kultúry, je rozpracovaných v súčasnosti 13 programov. Ich základnými piliermi sú kompetencie pre život v demokracii, inkluzívne prístupy vo vzdelávaní a etika, integrita a otvorenosť.  Obsah nastavený prioritne smerom ku kompetenciám pre život v demokracii je nastavený v 5 programoch, podobne ako inkluzívne prístupy vo vzdelávaní. Etika, otvorenosť a integrita sú určujúcim kritériom v troch programoch realizovaných CDPPE v rozmedzí rokov 2018 - 2019.