Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

V CDPPE vrátane národného experta SR pre kurikulum Ľ. Hajduka riešili v Štrasburgu aktuálne výzvy európskeho školstva

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


V CDPPE vrátane národného experta SR pre kurikulum Ľ. Hajduka riešili v Štrasburgu aktuálne výzvy európskeho školstva

„Veľkú pozornosť vzbudila správa CoE o výsledkoch činnosti v rámci Platformy etiky, transparentnosti a integrity vo vzdelávaní a výskum akademickej integrity v krajinách V4 a strednej Európy. Odzneli príklady dobrej praxe v oblasti etických princípov, etiky a kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní,“ informoval národný expert SR pre obsah vzdelávania v CDPPE, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

Delegáti 9.plenárneho zasadnutia CDPPE sa nevyhli ani téme prevencie korupcie a ďalších nežiaducich problémov vo vzdelávaní v európskom priestore. Diskusiu účastníkov z viacerých krajín  vyvolala Vzdelávacia kampaň „Slobodne hovoriť - bezpečne sa učiť“- Demokratické školy pre všetkých (Education Campaing „Free to speak - Safe to learn“ – Democratic  Schools for All).  

„Počas rokovaní odzneli aj prezentácie aktivít kampane „Slobodne hovoriť, bezpečne sa učiť“ na dvoch úrovniach, európskej a regionálnej prostredníctvom webovej stránky Európskeho Wergenland Centra (EWC)Štátny pedagogický ústav úzko spolupracuje s nórskou organizáciou EWC v oblasti realizácie vzdelávacích aktivít zameraných na ľudské práva a budovanie demokratického občianstva,“ zdôraznil Ľ. Hajduk.“

Do programu 9. plenárneho zasadania CDPPE 21. až 23. marca v Štrasburgu sa dostala aj agenda vysokoškolského vzdelávania s dôrazom na prínosy strategických oblastí v rozvoji vysokých škôl 50 členských štátov Rady Európy. Národný expert SR pre obsah vzdelávania v CDPPE Ľudovít Hajduk vo svojom vystúpení zdôraznil prínos podpory vysokoškolského vzdelávania v rozvoji demokratickej spoločnosti a medzinárodnej spolupráce vlád a národných expertov zúčastnených štátov.

„Úlohou národných expertov je podpora osvedčených štandardov obsahu vysokoškolského vzdelávania, ich monitoring a medzinárodná spolupráca na úrovni vysokých škôl,“ uviedol Hajduk. 

Osobitnú pozornosť na zasadnutí CDPPE venoval výkonný výbor otázkam  financovania grantovej politiky európskych vysokých škôl a hodnoteniu prebiehajúcich projektov financovaných Európskou rozvojovou bankou (ECB). Od roku 2016 ECB podporila projekty Fínska, Holandska, Litvy, Nemecka, Maďarska, Írska, Švédska, Francúzska a ďalších európskych štátov. V novom programovom období sa projektové výzvy budú sústreďovať na tréning a rozvoj demokratických kompetencií študentov a zamestnancov v sektore vysokých škôl.

Vo svojom pracovnom programe venuje CDPPE v tomto roku veľkú pozornosť jazykovému vzdelávaniu s osobitým zreteľom na vzdelávanie migrantov a možnostiam a dostupnosti všeobecnému vzdelávania pre utečencov, migrantov a zraniteľné skupiny. Na podporu poskytovania vzdelávania pre špecifické skupiny populácie na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku a vo Veľkej Británii je určený „INSCHOOL Projekt“, nórske granty a ďalšie projekty vrátane rozvoja on-line zdrojov.

Počas rokovania bol pozitívne hodnotený preddefinovaný projekt Štátneho pedagogického ústavu, ktorého pokračovanie v novom programovom období je podporované aj Radou Európy. Tento projekt, financovaný z nórskych grantov, je zameraný na zvyšovanie interkultúrnych kompetencií učiteľov so zámerom podporiť proces inkluzívneho vzdelávania v školskej praxi. Počas zasadania CDPPE v Štrasburgu sa zástupcovia ŠPÚ dohodli s výkonnou riaditeľkou Európskeho Wergeland centra Anou Peronou- Fjeldstad na ďalšej spolupráci v oblasti projektovania nového programu financovaného z nórskych grantov v rokoch 2018 až 2024 a o tomto konkrétnom projekte rokovali aj so zástupkyňou Rady Európy  Katiou Dolgovou-Dreyer.

Ďalšie plenárne zasadnutie CDPPE sa bude konať 25. až 26. októbra v Štrasburgu.