Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


09.09.2016

Usmernenie pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách

Na základe schváleného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách Štátny pedagogický ústav vypracuje a predloží na schválenie Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR vzdelávacie programy pre deti:
  • s mentálnym postihnutím,
  •  so sluchovým postihnutím,
  • so zrakovým postihnutím,
  • s telesným postihnutím,
  • s narušenou komunikačnou schopnosťou,
  • s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
  • choré a zdravotne oslabené,
  • hluchoslepé,
  • s viacnásobným postihnutím,
  • s poruchami správania.

Do schválenia týchto vzdelávacích programov sa predprimárne vzdelávanie v špeciálnych materských školách, v špeciálnych triedach a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách bude uskutočňovať v súlade so vzdelávacími programami pre deti so zdravotným znevýhodnením schválenými pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009.

Vyššie uvedené znamená, že predprimárne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením sa až do schválenia nových vzdelávacích programov bude uskutočňovať podľa školského vzdelávacieho programu  vypracovaného materskou školou v súlade s príslušným vzdelávacím programom schváleným v roku 2009.

O schválení vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením bude MŠVVaŠ SR materské školy informovať.