Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


22.08.2022

Katalóg podporných opatrení prinesie adresnú pomoc všetkým žiakom a žiačkam

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (ďalej aj “NIVAM” - do 31. júna 2022 tiež Štátny pedagogický ústav) bol Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR poverený prípravou katalógu podporných opatrení. Ten je súčasťou nového a v slovenskom prostredí unikátneho modelu podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní. Na jeho príprave pracujú odborníci a odborníčky už takmer rok. Aj vďaka katalógu bude podpora v školách cielenejšie zohľadňovať konkrétnu situáciu jednotlivých detí a žiakov. Stane sa efektívnou pomocou nielen pre učiteľov v škole, ale aj rodičov.  

Už dnes takmer každá škola vzdeláva deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zámerom nového modelu je podporiť všetky školy vo výchove a vzdelávaní týchto detí.  

Nový model podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní bude zohľadňovať individuálne charakteristiky a potreby dieťaťa či žiaka. Pomoc bude môcť po novom dostať aj žiak či žiačka po úmrtí člena rodiny alebo v iných stresových situáciách, v ktorých sa dieťa ocitne.  

Na jeho príprave s NIVAM spolupracovali odborníci a odborníčky nielen z rezortu školstva, ale aj externí spolupracovníci z akademického prostredia, z bežných aj špeciálnych škôl a zástupcovia z mimovládnych organizácií. 

Novela školského zákona definuje podmienky, za akých deťom a žiakom vzniká nárok na dodatočnú podporu vo vzdelávaní. Zároveň kladie dôraz na posilnenie prevencie a predchádzanie vzniku ťažkostí v učení u všetkých detí a žiakov. Takouto podporou sú napríklad preventívne programy, kariérové poradenstvo pre všetkých žiakov, posilňovanie psychickej odolnosti a duševného zdravia.  

Balíček podporných opatrení, ktoré predstavujú najväčší posun v oblasti inkluzívneho vzdelávania, predstavili na tlačovej konferencii 22. augusta minister školstva Branislav Gröhling, štátna tajomníčka Svetlana Sithová a riaditeľka odboru kurikula, inklúzie a národnostných menšín NIVAM Miroslava Hapalová. Katalóg podporných opatrení ako aj ďalšie dôležité materiály posúva rezort školstva do medzirezortného pripomienkového konania, ktoré je v súlade s harmonogramom Plánu obnovy a odolnosti SR. 

Aplikácia príkladov dobrej praxe z domáceho i zahraničného prostredia   

Pri príprave nového modelu podporných opatrení sa odborníci a odborníčky opierali o dáta a analýzy domácich i zahraničných výskumov v oblasti vzdelávania a tiež o zistenia komparatívnej analýzy fungovania zahraničných vzdelávacích systémov (Fínsko, Portugalsko, Česko, Írsko, Nemecko) a ich spôsobu riešenia podpory pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

Jednotlivé navrhované opatrenia sa inšpirovali skúsenosťami zo zahraničia a zároveň prihliadajú na prostredie školstva na Slovensku.   

Postupné zavádzanie a podpora pre školy, učiteľov i rodičov  

Dôležitou súčasťou zmien, ktoré katalóg podporných opatrení so sebou prináša, je zabezpečenie podpory pre učiteľov a ostatných pedagogických a odborných zamestnancov. NIVAM v súčinnosti s ministerstvom školstva preto pripravuje rozsiahlu metodickú podporu vo forme odborných materiálov a príručiek, odborných seminárov a webinárov, programov profesijného rozvoja, priameho metodického poradenstva a konzultácií.      

Cieľom tohto rozsiahleho systému podpory je zlepšiť pripravenosť všetkých škôl na vzdelávanie detí a žiakov s rozmanitými potrebami, životnými podmienkami, charakteristikami a záujmami.   

Zmeny sú súčasťou opatrení Plánu obnovy a odolnosti, Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní a patria tiež k záväzkom Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 – 2024.