Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


07.06.2021

Vzdelávanie školského manažmentu

Cieľom je oboznámiť účastníkov s príkladmi dobrej praxe v oblasti implementácie rómskeho jazyka a rómskej kultúry v školskom vzdelávacom programe, prostredníctvom toho podporovať interkultúrnu výchovu a zohľadňovať jazykovú odlišnosť žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.