Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


01.02.2016

Zmena termínu odovzdania školského vzdelávacieho programu pilotných materských škôl

Termín na odovzdanie finálnej verzie ŠkVP - 29.2.2016.

Finálne verzie ŠkVP zašlite na mailovú adresu: pilotms@statpedu.sk

Do 10.2.2016 je potrebné odovzdať autoevalvačnú správu o priebehu pilotnej fázy zavádzania inovovaného ŠVP vo vzťahu k vašej materskej škole.

Po obsahovej stránke nám píšte vlastné postrehy z vašich skúseností z praxe pri práci s inovovaným ŠVP.

Autoevaluačná správa materskej školy zapojenej do pilotnej fázy má obsahovať tri hlavné body:

  1. Zhodnotenie vlastnej práce podľa inovovaného ŠVP (prípadne aj vlastná práca s výkonovými úrovňami)
  2. Zhodnotenie obsahu iŠVP
  3. Zhodnotenie poskytnutých vzdelávaní

Správu nám zašlite vo formáte PDF, veľkosť písma 12 Times New Roman a posielajte na adresu pilotms@statpedu.sk