Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


26.08.2011

Zavedenie upravených RUP

26. 8. 2011

Od 1.9.2011 platia upravené rámcové učebné  plány pre základné školy a gymnáziá. V zmysle § 9 ods. 3) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsahujú iba údaj o  minimálnej  časovej dotácii pre jednotlivé predmety za celý stupeň vzdelávania. Takisto bolo z príloh ŠVP (štandardy predmetov) odstránené rozvrhnutie učiva jednotlivých predmetov do ročníkov. Rozdelenie hodín a rozvrhnutie   vzdelávacieho obsahu v ročníkoch je v kompetencii  riaditeľa  školy.

Úpravu RUP   sme uskutočnili  so zámerom:

 1. umožniť  školám využiť ich zákonom garantované práva pri tvorbe školských vzdelávacích programov;
 2. odstrániť z rámcových učebných plánov polhodinové týždenné dotácie, (ich využitie v školskom vzdelávacom programe však nie je zakázané);
 3. umožniť školám využívať aj  doterajšie učebné plány; 
 4. neznížiť hodinovú dotáciu náboženskej/etickej výchovy;
 5. zaviesť anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk.

Úprava rámcových učebných plánov je platná pre všetky ročníky tak, aby školy mohli urobiť zmeny, ktoré považujú za vhodné aj pre žiakov, ktorí už začali vzdelávanie na príslušnom stupni. Je to možné urobiť preto, lebo celkové hodinové dotácie predmetov za celý stupeň vzdelávania sú rovnaké alebo nižšie, ako boli v rámcových učebných plánoch platných od 1.9.2008 okrem náboženskej výchovy/etickej výchovy.

Zdôrazňujeme, že naším cieľom bolo umožniť školám pokračovať aj  podľa tých istých učebných plánov, ktoré používali doteraz. Preto tie školy, ktoré nepociťujú potrebu  zmien, môžu na druhom stupni ZŠ (ISCED 2) a na gymnáziách (ISCED 3A)  naďalej používať  doterajšie  učebné plány školského vzdelávacieho programu.


Zavedenie angličtiny ako prvého cudzieho jazyka a mierne zvýšenie hodinovej dotácie náboženskej / etickej výchovy na prvom stupni ZŠ (ISCED 1) však spôsobilo potrebu úpravy  učebných plánov školy pre tento stupeň vzdelávania.

Školy môžu naďalej používať  doterajšie učebné plány (ISCED 1), ak spĺňajú tieto dve podmienky (obidve súčasne):

 1. Hodinová dotácia anglického jazyka je aspoň 6 hodín (t.j. školy už v roku 2008 už počítali s angličtinou ako s prvým cudzím jazykom, alebo jej venovali dostatočnú hodinovú dotáciu, hoci prvým cudzím jazykom je iný cudzí jazyk.
 2. Hodinová dotácia náboženskej / etickej výchovy je najmenej 4 hodiny (t.j. školy už v roku 2008 zo svojich voliteľných hodín pridali náboženskej výchove aspoň pol hodiny navyše, najčastejšie v prvom ročníku).

Ak niektorá z týchto podmienok nie je splnená, školy upravia svoje učebné plány podľa § 9 ods. 4 školského zákona. Navrhujeme, aby školy realizovali úpravy nasledovným spôsobom:

 1. Anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk sa budú žiaci učiť nasledovne:
  • žiaci, ktorí si vybrali v predchádzajúcich ročníkoch prvý cudzí jazyk iný ako anglický jazyk, môžu pokračovať vo vzdelávaní vo vybranom cudzom jazyku,
  • pre ostatných žiakov je prvý cudzí jazyk anglický jazyk
 2. Navýšenie hodinovej dotácie náboženskej výchovy odporúčame vykonať v prvom ročníku – z doterajších 0,5 hodiny na 1 hodinu. Žiaci vyšších ročníkov tak dokončia vzdelávanie na primárnom stupni v súlade s upraveným školským učebným plánom s nezmenenou hodinovou dotáciou 1 hodina v každom ročníku.

Nové rámcové učebné plány nájdete tu:

ISCED 1
ISCED 2
ISCED 3A