Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


05.02.2015

Vzdelávacie aktivity programu Pestalozzi

Vzdelávacie aktivity programu Pestalozzi s termínom ukončenia registrácie vo februári 2015

1.Vzdelávacia aktivita Hudba ako nástroj sociálnej kohézie vo výchove a vzdelávaní pre demokratické občianstvo sa uskutoční v dňoch 3. 3. – 6. 3. 2015 v Taliansku. Pracovným jazykom bude taliančina.

Workshop bude zameraný na výchovu a vzdelávanie pre demokratické občianstvo, ľudské práva, históriu a interkultúrne vzdelávanie. Aktivity sa bude môcť zúčastniť 10 medzinárodných účastníkov z rôznych krajín, ktorí spĺňajú kritériá cieľovej skupiny pre danú aktivitu.  

Záujemcovia (učitelia, riaditelia škôl) sa môžu registrovať na uvedenú vzdelávaciu aktivitu cez on-line registračný systém.

Termín ukončenia registrácie je 15. február 2015.

2.Vzdelávacia aktivita Genocída Rómov v Európe sa uskutoční v dňoch 26. 4. – 30. 4. 2015 v Rakúsku. Pracovným jazykom bude angličtina.

Seminára zameraného na najväčšiu európsku menšinu sa bude môcť zúčastniť 15 medzinárodných účastníkov z rôznych krajín, ktorí spĺňajú kritériá cieľovej skupiny pre danú aktivitu. 

Záujemcovia (učitelia) sa môžu registrovať na uvedenú vzdelávaciu aktivitu cez on-line registračný systém.

Termín ukončenia registrácie je 26. február 2015.

 

Podrobný opis uvedených vzdelávacích aktivít, vrátane všetkých aktivít na rok 2015, je dostupný na:

http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/AdminDocs/Calendar2015.pdf (anglická verzia)

http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/AdminDocs/Calendar2015FR.pdf (francúzska verzia)

Všetky informácie týkajúce sa registrácie a pokynov sú dostupné na:

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/how-to-participate 

Po odsúhlasení registrácie národným koordinátorom sú účastníci vzdelávacej aktivity následne vyberaní Radou Európy.

 

Webové sídlo Rady Európy pre program Pestalozzi:

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi

 

Národný koordinátor programu Pestalozzi pre SR:

doc. PhDr. Anna Butašová, CSc.

Zodpovední na ŠPÚ:

PhDr. Denisa Ďuranová

Mgr. Darina De Jaegher