Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


24.04.2015

Vzdelávacie aktivity programu Pestalozzi s termínom ukončenia registrácie v máji 2015

1.      Európsky workshop Európske jazykové portfólio (EJP) sa uskutoční v dňoch 15. 6. – 17. 6. 2015 v Nemecku. Pracovným jazykom bude nemčina.
 
Hlavným cieľom aktivity je podpora implementácie Európskeho jazykového portfólia do vyučovacieho procesu v rámci výučby jazykov a zaviesť EJP ako nástroj, ktorý podporuje autonómnosť žiaka.
 
Aktivity sa bude môcť zúčastniť 8 medzinárodných účastníkov z rôznych krajín, ktorí spĺňajú kritériá cieľovej skupiny pre danú aktivitu. Záujemcovia sa môžu registrovať na uvedenú vzdelávaciu aktivitu cez on-line registračný systém.
Termín ukončenia registrácie je predĺžený do 4. mája 2015.   
 

2.      Európsky workshop zameraný na plurilingvizmus a rozvoj jazykových kompetencií v 21. storočí sa uskutoční v dňoch 7. 9. – 9. 9. 2015 v Španielsku. Pracovným jazykom bude španielčina.
 
Vzdelávacia aktivita bude zameraná na európske vzdelávacie politiky v oblasti vyučovania a učenia sa cudzích jazykov, vyučovacích jazykov a/alebo jazykov migrantov, plurilingvizmus, plurikulturalizmus, sociálnu kohéziu, využitie informačno-komunikačných technológií a európskych nástrojov a pod.
 
Aktivity sa bude môcť zúčastniť 15 medzinárodných účastníkov z rôznych krajín, ktorí spĺňajú kritériá cieľovej skupiny pre danú aktivitu. Záujemcovia sa môžu registrovať na uvedenú vzdelávaciu aktivitu cez on-line registračný systém.
Termín ukončenia registrácie je predĺžený do 15. mája 2015.     
 
3.      Európsky workshop s témou sexuálna výchova sa uskutoční v dňoch 12. 10. – 14. 10. 2015 v Nórsku. Pracovným jazykom bude angličtina.
 
Vzdelávacia aktivita bude zameraná na metodológiu výučby sexuálnej výchovy, zvyšovanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v súlade s hodnotami Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd i odporúčaniami Rady Európy, ktoré sa týkajú boja proti diskriminácii.
 
Aktivity sa bude môcť zúčastniť 15 medzinárodných účastníkov z rôznych krajín, ktorí spĺňajú kritériá cieľovej skupiny pre danú aktivitu. Záujemcovia sa môžu registrovať na uvedenú vzdelávaciu aktivitu cez on-line registračný systém.
Termín ukončenia registrácie je 15. máj 2015.     
 
 
Všetky podrobné informácie týkajúce sa registrácie a pokynov sú dostupné na:

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/how-to-participate

Po odsúhlasení registrácie národným koordinátorom sú účastníci vzdelávacej aktivity následne vyberaní Radou Európy a spoluorganizátorom vzdelávacej aktivity.

 

Opis uvedených vzdelávacích aktivít, vrátane všetkých aktivít na rok 2015, je dostupný na:

http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/AdminDocs/Calendar2015.pdf (anglická verzia)

http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/AdminDocs/Calendar2015FR.pdf (francúzska verzia)

 

Webové sídlo Rady Európy pre program Pestalozzi:

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi

 

Národný koordinátor programu Pestalozzi pre SR:

doc. PhDr. Anna Butašová, CSc.

Zodpovední na ŠPÚ:

PhDr. Denisa Ďuranová

Mgr. Darina De Jaegher