Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


13.09.2016

V Štátnom pedagogickom ústave sa predmetová komisia pre slovenský jazyk a literatúru zaoberala zoznamom autorov a štandardizovaných literárnych diel

Predmetová komisia pre slovenský jazyk a literatúru dnes zasadala v Štátnom pedagogickom ústave v novom zložení na ďalšie dvojročné obdobie. Riaditeľ ŠPÚ doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. odovzdal novým členom predmetovej komisie menovacie dekréty. Na svojom prvom zasadnutí diskutovali členovia komisie o zozname autorov a štandardizovaných literárnych diel.

Jednou z kníh, ktorou sa komisia zaoberala, bol aj titul Sekerou a nožom z autorského pera Petra Pišťanka a Dušana Taragela. Predmetová komisia nespochybnila odborný výber tejto knihy na základe jej literárnych a estetických kvalít. Avšak po zvážení všetkých didaktických a pedagogicko-psychologických možností využitia diela vo výchovno-vzdelávacom procese a v snahe nepolarizovať ďalej učiteľskú verejnosť, ktorá nejednotne pristupovala k zaradeniu knihy do zoznamu autorov a štandardizovaných literárnych diel, v záujme širšieho spoločenského konsenzu, komisia prijala rozhodnutie vyňať predmetné dielo z tohto zoznamu. Kniha Petra Pišťanka a Dušana Taragela Sekerou a nožom pre svoje nesporné kvality môže byť v školách interpretovaná na základe individuálneho výberu učiteľa, resp. na základe platného školského vzdelávacieho programu.