Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


04.10.2016

V ŠPÚ sa stretli odborníci na pracovnom stretnutí k návrhu koncepcie diagnostických centier

V Štátnom pedagogickom ústave rokovali odborníci z celého Slovenska o potrebe zmien v systéme výchovy a vzdelávania detí, umiestnených v diagnostických centrách. Výzvu, zaoberať sa touto problematikou, priniesli skúsenosti z praxe po zmene zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a samotného vplyvu zákonov 305/2005 Z. z o sociálnoprávnej ochrany a kurately a 36/2005 Z. z o rodine, ktorou sa zrušili kompetencie diagnostických centier. Na stretnutí zástupcov DC sa hovorilo aj o potrebe vzájomnej spolupráce diagnostických a reedukačných centier. Odborníci hovorili o zavedení ústrednej evidencie, zlepšení spolupráce zriaďovateľov a prehľadnejšom nastavení dislokačnej siete MPSVR SR a MŠVVŠ SR, a vyjadrili sa tiež k problematike vzdelávania a výchovy. Zhodli sa v tom, že pre správne vyhodnotenie procesu, po skončení pobytu v  diagnostických centrách, je  dôležité sledovať aj naďalej klientov v ich ďalšom živote, čo momentálne nie je zabezpečené. Zástupcovia diagnostických centier dospeli k zhode aj v tom, že diagnostické centrá, ako aj reedukačné centrá, sú dôležitou súčasťou systému prevýchovy detí a mládeže, ak má systém fungovať efektívne. K tomu je však potrebná aj prevencia v rámci prostredníctvom výchovných opatrení, pričom prioritou je tvorba výchovných programov a podpora odborného tímu, ktorý je schopný odborne sprevádzať a podporovať dieťa v prevýchovnom procese.  Medzi najzávažnejšími dôvodmi problémového správania sa mladistvých zostáva naďalej vplyv sociálno-patologických javov, ako je šikana v školskom prostredí, drogy a alkohol, sociálne málo podnetné prostredie a riziková rodina.