Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


29.09.2016

V ŠPÚ sa na Predmetovej komisii pre matematiku diskutovalo aj o vyučovaní matematiky v spojení so šachom

V Štátnom pedagogickom ústave sa za prítomnosti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka a riaditeľa ŠPÚ doc. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD., diskutovalo o vyučovaní matematiky v základných a stredných školách, v spojení so šachom. Prítomní sa zhodli na tom, že takáto nenásilná forma vyučovania matematiky je prínosom a mala by byť alternatívnou možnosťou vzdelávania v rámci disponibilných voliteľných predmetov v školách na Slovensku. Členovia predmetovej komisie jednomyseľne odsúhlasili cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky. Boli taktiež oboznámení s prvými výsledkami výskumu realizácie reformy vzdelávania v predmete matematika v základných školách, ktorý robí ŠPÚ. „V súčasnosti nevieme zodpovedne povedať, či nastavenie Štátneho vzdelávacieho programu pre matematiku je správne, alebo nesprávne, pretože sa v školách nerealizuje“, skonštatovala tajomníčka Predmetovej komisie pre matematiku PaedDr. Monika Reiterová.