Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


29.09.2016

V ŠPÚ, Predmetová komisia pre fyziku, schválila Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov

V Štátnom pedagogickom ústave, na zasadaní Predmetovej komisie pre fyziku, schválili jej členovia Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov. Navrhli tiež úpravu aktuálnej vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách v časti fyziky a odporučili, aby sa opätovne určilo percentuálne zastúpenie jednotlivých celkov v maturitných zadaniach. Podľa členov komisie by bolo veľmi vhodné pokračovať vo vydávaní tematických učebníc z tohto predmetu, a to najmä pre potreby gymnázií. Členovia ÚPK diskutovali aj o postavení fyziky a ďalších technických a prírodovedných predmetov, pričom sa zhodli v tom, že je potrebné väčšie vyváženie zastúpenia týchto predmetov v učebných plánoch. Jednu z možností riešenia tohto nedostatku vidia v tom, aby sa delením, aspoň niektorých vyučovacích hodín fyziky, dosiahla realizovateľnosť kurikula, vyplývajúceho z experimentálneho charakteru daného predmetu. Takýto postup by umožnil uskutočniť požadované množstvo experimentálnych a bádateľských aktivít v predmete fyziky.