Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


15.07.2016

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 06. 07. 2016 schválil Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pod číslom 2016-17780/27322:1-10AO.

Na základe skúseností a podnetov od všetkých aktérov zainteresovaných v pilotnej fáze a najmä na základe autoevaluačných správ z pilotných materských škôl sa Inovovaný Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách upravil do podoby, v ktorej bol schválený. V pomerne veľkom rozsahu sa upravili predovšetkým vzdelávacie štandardy, ale takmer úplne sa prepracovala aj časť Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie v materských školách.

Nadobudnutím platnosti Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (č. 2016-17780/27322:1-10AO ) sa s účinnosťou od 1. septembra 2016 skončí platnosť:

- terajšieho Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (schváleného 19. júna 2008), ako aj 

- Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie (schváleného 10. 03. 2015 pod číslom 2015-8341/12225:1-10A0).

Štátny vzdelávací programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách  bude záväzným pedagogickým dokumentom pre všetky materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení v SR od 1. septembra 2016.

ŠVP PRE MATERSKÉ ŠKOLY