Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


20.07.2016

Štátny pedagogický ústav získal medzinárodný projekt ERASMUS + pre inkluzívne vzdelávanie

Štátny pedagogický ústav bude realizovať inovatívny medzinárodný projekt pod názvom Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia v rámci programu Erasmus+, KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. 

Cieľom projektu je podpora a rozvoj vzdelávania v rómskom jazyku ako jeden z hlavných nástrojov uplatňovania inkluzívnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách so žiakmi z rómskych komunít.

Partnermi projektu sú:

•    Karlova Univerzita, Filozofická fakulta, Seminár romistiky, Praha, Česká republika
•    Nansen Fredssenter/Nansen Center for Peace and Dialogue, medzinárodná mimovládna organizácia, Lillehammer, Nórsko  

Doba trvania projektu: 36 mesiacov

Schválený grant: 238 005 Eur

Medzinárodný projekt zahŕňa dva hlavné komponenty, ktoré sú zároveň výstupmi projektu:

Prvý komponent projektu je zameraný na Inováciu Rámcového vzdelávacieho programu rómskeho jazyka (bol vypracovaný v spolupráci zástupcov Európskeho fóra Rómov a kočovníkov Rómov a zástupcov Rady Európy) a jeho prispôsobenie sa podmienkam slovenského systému vzdelávania. Súčasťou inovácie Rámcového vzdelávacieho programu rómskeho jazyka budú: a) Inovácia Európskeho jazykového portfólia – učenie sa rómskeho jazyka (určené pre žiakov vo veku 6-9 rokov), b) Inovácia Európskeho jazykového portfólia – učenie sa rómskeho jazyka (určené pre žiakov vo veku 10 – 14 rokov), c) Edícia nového jazykového portfólia – učenie sa rómskeho jazyka (určené pre žiakov vo veku 15 – 18 rokov) a d) Inovácia príručky pre učiteľa: Ako používať inovované Jazykové portfólio - učenie sa rómskeho jazyka.

Druhý komponent bude zameraný na inovatívne vzdelávanie, ktoré bude zamerané na oblasť kultúrnych a jazykových špecifík Rómov. Obsah programu kontinuálneho vzdelávania bude zameraný aj na prácu s inovovaným Rámcovým vzdelávacím programom rómskeho jazyka, ktorý je predpokladom pre systémové a kvalitné vyučovanie rómskeho jazyka metodikou cudzieho jazyka v základných a stredných školách. Okrem týchto atribútov, kontinuálne vzdelávanie bude reflektovať najnovšie trendy z inkluzívneho vzdelávania zo zahraničia, najmä z Čiech a Nórska.

http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=61&vv_rok=2016&vv_typ=KA202