Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


02.08.2016

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s ďalšími inštitúciami vypracoval materiál k prevencii extrémizmu a radikalizmu

V rámci plnenia úloh, vyplývajúcich z Koncepcie boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019, vypracovala medzirezortná skupina MV SR, MŠVVaŠ SR, ŠPÚ, MPC a MPSVR SR materiál K prevencii extrémizmu a radikalizmu. Cieľom textu, posúdeného recenzentmi je poskytnúť pedagogickej, ako aj širšej verejnosti, základnú orientáciu o probléme radikalizácie a extrémizmu, o jeho formách a nebezpečnosti. Učiteľom a rodičom ponúka stručný prehľad odbornej terminológie, príklady, aj prípady z reálneho života a návrhy metodického prístupu  v školách. Text predstavuje teoretický a metodický zdroj inšpirácie pre učiteľov pri príprave na vyučovanie zložitých spoločensko-politických tém a výziev súčasnosti napríklad na občianskej náuke, etickej výchove, dejepise, multikultúrnej výchove alebo mediálnej výchove. Primárne je určený na využitie pri práci so žiakmi vo vyšších ročníkoch 2. stupňa ZŠ, stredných školách a gymnáziách. Ďalšou pomôcku pre školy bude pripravovaný súbor praktických didakticko-metodických ukážok a námetov, ktoré poskytnú viac možností, ako rozoberať so žiakmi a mladými ľuďmi túto citlivú tému. V prípade otázok, nejasností pri stretnutí sa so symbolikou, termínmi, neštandardným správaním, ktoré môže súvisieť s radikalizáciou alebo extrémizmom, je možné sa obrátiť na kontaktný mail: extrem@minv.sk

Materiál k extrémizmu a radikalizmu