Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


28.09.2016

ŠPÚ, ako spoluriešiteľ projektu Edukačný proces vyučovania SJSL v školách s vyučovacím jazykom maďarským, zrealizoval odborný seminár vo Veľkom Mederi

Štátny pedagogický ústav, ako spoluriešiteľ projektu „Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským“, schválený MŠVVaŠ SR dňa 27. 8. 2015 pod č. 2015-14697/33730:2-100A, zorganizoval 28. septembra v Základnej škole Bélu Bartóka s VJM vo Veľkom Mederi 2. odborný seminár, na ktorom prednášali výskumní a vývojoví zamestnanci ŠPÚ o tvorbe pedagogických dokumentov. Účastníci projektu, pedagógovia zo základných škôl ZŠ M. Korvína s VJM Šamorín, ZŠ B. Bartóka s VJM Veľký Meder a ZŠ I. Kovátsa s VJM Bátorove Kosihy, ktorí vyučujú slovenský jazyk a slovenskú literatúru na 1. a 2. stupni základných škôl s VJM. a sú do projektu zapojení, sa venovali plánovaniu vyučovacieho procesu a práci s metodickými listami pre 1. a 5. ročník ZŠ s VJM.

ŠPÚ už pripravil Koncepciu vyučovania SJSL v školách s VJM a metodické listy pre  vyučovanie SJSL pre 1. a 5. ročník ZŠ s VJM. Podľa platného harmonogramu sa od októbra 2016 začína sledovanie  realizácie projektu. Podľa komunikačných tém bude pokračovať tvorba metodického modelu vyučovania SJSL na rozvoj komunikačných zručností a metodických listov k vyučovaniu SJSL pre 2. a 6. ročník.

Hlavným cieľom projektu, plánovaného na obdobie 2016 – 2020, okrem analýzy vyučovania SJSL a zistenia súčasného stavu implementácie iŠVP vo vybraných školách, je aj zvýšenie kvality vyučovania SJSL.