Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


05.10.2016

Riaditeľ ŠPÚ a riaditeľka Národného inštitútu ďalšieho vzdelávania v Prahe sa dohodli na ďalšej spolupráci

V rámci 5. ročníka medzinárodnej konferencie o podpore viacjazyčnosti , vrátane využitia digitálnych technológií vo výuke cudzích jazykov, sa  v Prahe uskutočnilo bilaterálne rokovanie riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu v Slovenskej republike, doc. PhDr.  Ľudovíta Hajduka, PhD. a riaditeľky Národného inštitútu pre ďalšie vzdelávanie v Českej republike Heleny Plitzovej. Zástupcovia oboch štátnych inštitúcií spolu hovorili o pokračovaní a rozvoji ďalšej spolupráce v oblasti výmeny skúseností z pedagogických výskumov, inovácií v didaktike cudzích jazykov a ďalšej príprave učiteľov pre nové metodické prístupy vo výučbe cudzích jazykov.

„Cieľom tohto česko-slovenského stretnutia bola výmena skúseností z oblasti ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov a metodickej podpory učiteľov v obidvoch krajinách. Diskutovali sme aj o koncepcii vzdelávania a podpory regionálneho školstva na Slovensku a v Čechách, a vymenili sme si aj skúsenosti v oblasti systému kariérneho postupu a fungovania metodických kabinetov. Zároveň sme sa pokúsili vymedziť možnosti ďalšej spolupráce slovenských a českých vzdelávacích inštitúcií“, povedal po skončení rokovania riaditeľ ŠPÚ, doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

ŠPÚ na  medzinárodnej konferencii o podpore viacjazyčnosti v Prahe predstavil výučbu nemčiny na hodinách prírodopisu. Ing. Beata Menzlová z ŠPÚ, koordinátorka projektu  metodického prístupu CLIL na Slovensku  v SR, vystúpila s prezentáciou Experimentovanie po nemecky – využívanie CLIL na hodinách prírodopisu. Súhrnný obraz využívania metodického prístupu v referáte CLIL na Slovensku, predstavila v Prahe prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD. z Trnavskej univerzity.