Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


14.09.2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal partnerov medzinárodného projektu ERASMUS + pre inkluzívne vzdelávanie Rómov

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. otvoril dnes prvé pracovné stretnutie pre realizáciu inovatívneho medzinárodného projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia v rámci programu Erasmus + KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov, Strategické partnerstvá v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Na pracovnom stretnutí v Bratislave, ktorého druhú časť tvoril workshop, zastupoval nórskeho partnera projektu prof. Steinar Bryn z medzinárodnej mimovládnej organizácie Nansen Fredssenter/Nansen Center for Peace and Dialogue so sídlom v Lillehammeri, a českého partnera, Seminár romistiky z Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, PhDr. Jan Červenka, PhD.

Na pracovnom stretnutí, ktoré viedol PhDr. Jozef Facuna, PhD., námestník ŠPÚ a hlavný koordinátor projektu za slovenskú stranu, sa partneri dohodli na ďalšom postupe, spresnili si časový harmonogram, vzájomne sa oboznámili s plánovanými aktivitami a spôsobom ich financovania.

Cieľom projektu Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia je podpora a rozvoj vzdelávania v rómskom jazyku, ako jeden z hlavných nástrojov uplatňovania inkluzívnej metódy v základných a stredných školách so žiakmi z rómskych komunít. Projekt, ktorého realizácia bude trvať 36 mesiacov, bude reflektovať najnovšie trendy z inkluzívneho vzdelávania zo zahraničia, najmä z Čiech a Nórska.