Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


14.09.2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom novej Predmetovej komisie pre rusínsky jazyk a literatúru

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. odovzdal dnes menovacie dekréty predsedníčke a členom  Predmetovej komisie pre rusínsky jazyk a literatúru, ktorá je pri ŠPÚ vytvorená prvýkrát v histórii. Do funkcie predsedníčky si členovia novej predmetovej komisie zvolili  PaedDr. Marcelu Ruňaninovú, riaditeľku ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom rusínskym v Kalnej Roztoke.  Členovia komisie sa oboznámili s úlohami, ktoré ich v spolupráci s ŠPÚ čakajú v najbližších mesiacoch. Pracovať budú najmä na zisťovaní aktuálneho stavu implementácie vzdelávacích štandardov pre rusínsky jazyk a literatúru na základných školách a tvorbe registra škôl s vyučovacím jazykom rusínskym a škôl s vyučovaním rusínskeho jazyka. Na základe týchto zistení bude vypracovaná priebežná správa, ktorej výsledky sa zapracujú do Koncepcie vzdelávania národnostných menšín.  „Predmetové komisie majú nezastupiteľný a mimoriadny význam pri tvorbe a obsahu kurikulárnych dokumentov na Slovensku,“ uviedol vo svojom úvodnom príhovore riaditeľ ŠPÚ doc. Ľ. Hajduk.