Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


21.09.2016

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom novej Predmetovej komisie pre ukrajinský jazyk a literatúru

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. odovzdal dnes menovacie dekréty členom  Predmetovej komisie pre ukrajinský jazyk a literatúru. Členovia komisie sa oboznámili s úlohami, ktoré ich v spolupráci s ŠPÚ čakajú v najbližších mesiacoch. Pracovať budú najmä na zisťovaní aktuálneho stavu implementácie inovovaných  vzdelávacích štandardov a Rámcových učebných plánov pre ukrajinský jazyk a literatúru na základných školách, ako aj na tvorbe registra materských, základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským a škôl s vyučovaním ukrajinského jazyka. Na základe týchto zistení bude vypracovaná priebežná správa, ktorej výsledky sa zapracujú do Koncepcie vzdelávania národnostných menšín.  „Predmetové komisie majú nezastupiteľný a mimoriadny význam aj pri tvorbe a obsahu kurikulárnych dokumentov pre národnostné menšiny v Slovenskej republike,“ uviedol vo svojom úvodnom príhovore riaditeľ ŠPÚ doc. Ľ. Hajduk.