Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


29.01.2015

Program Pestalozzi

Program Pestalozzi

Program Pestalozzi je programom Rady Európy zameraný na profesionálny rozvoj pedagogických zamestnancov s cieľom zefektívniť ich metodologické a didaktické postupy v rámci celoživotného vzdelávania.

 Program celkovo zahŕňa 20 aktivít (školenia, workshopy, diseminačné a vzdelávacie aktivity na národnej úrovni, letné školy) pre určitú cieľovú skupinu.  Do programu sa môžu zapojiť učitelia, riaditelia škôl, inšpektori a pod. zo signatárskych krajín Európskeho kultúrneho dohovoru, medzi ktoré patrí aj Slovenská republika. Záujemcovia sa môžu zúčastniť len jednej aktivity programu Pestalozzi v dvojročnom období. Cestovné a pobytové náklady sú hradené Radou Európy a organizátormi aktivity.

Kalendár aktivít programu Pestalozzi na rok 2015 je spolu s  informáciami o aktivite, cieľovej skupine, termíne prihlasovania a pod. dostupný v anglickom a francúzskom jazyku:


http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/AdminDocs/Calendar2015.pdf (anglická verzia)

http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/AdminDocs/Calendar2015FR.pdf (francúzska verzia)

Záujemcovia, ktorí spĺňajú kritériá cieľovej skupiny pre danú aktivitu, sa môžu registrovať na vybranú aktivitu cez on-line registračný systém.

Všetky podrobné informácie ohľadom registrácie a pokynov na prihlasovanie sú dostupné na:

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/how-to-participate.  

Webové sídlo Rady Európy pre program Pestalozzi:

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi

 

Národný koordinátor programu Pestalozzi pre SR:

doc. PhDr. Anna Butašová, CSc.

Zodpovední na ŠPÚ:

PhDr. Denisa Ďuranová

Mgr. Darina De Jaegher