Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


13.06.2016

Program Pestalozzi: Registrácia na vzdelávacie aktivity Rady Európy s termínom jún 2016

Program Rady Európy Pestalozzi je zameraný na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov v rámci celoživotného vzdelávania. Program v roku 2016 celkovo zahŕňa 25 aktivít (školenia, workshopy, diseminačné a vzdelávacie aktivity na národnej úrovni, letné školy) pre určitú cieľovú skupinu. Do programu sa môžu zapojiť učitelia, riaditelia škôl, školitelia, inšpektori, odborní zamestnanci a pod. zo signatárskych krajín Európskeho kultúrneho dohovoru, medzi ktoré patrí aj Slovenská republika. Všetky cestovné a pobytové náklady účastníkov hradí Rada Európy a organizátorská krajina.

Kalendár aktivít programu Pestalozzi na rok 2016 je spolu s  informáciami o aktivite, cieľovej skupine, termíne prihlasovania a pod. dostupný na webovom sídle Rady Európy:

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi/calendar (anglický jazyk)

http://www.coe.int/fr/web/pestalozzi/calendar (francúzsky jazyk)

 

Vzdelávacie aktivity programu Pestalozzi s termínom ukončenia registrácie v júni 2016: 

Európsky workshop Európske jazykové portfólio (EJP) sa uskutoční v dňoch 28. 9. – 30. 9. 2016 v Nemecku. Pracovným jazykom je nemčina.

Aktivity sa môže zúčastniť 8 medzinárodných účastníkov z rôznych krajín, ktorí spĺňajú kritériá cieľovej skupiny pre danú aktivitu. Záujemcovia za SR sa môžu registrovať na uvedenú vzdelávaciu aktivitu cez on-line registračný systém.

Termín ukončenia registrácie je do 30. júna 2016.   

Bližšie informácie o vzdelávacej aktivite:

http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/formation_recap.php?id=rQn44UUndfMMuVhVhVdLkw==

Webové sídlo Rady Európy pre program Pestalozzi:

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi

 

Národná koordinátorka programu Pestalozzi pre SR:

doc. PhDr. Anna Butašová, CSc.

anna.butasova@statpedu.sk

Ďalšie informácie o vzdelávacích aktivitách programu Pestalozzi:

PhDr. Denisa Ďuranová

denisa.duranova@statpedu.sk