Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


01.07.2016

Program Pestalozzi – Registrácia na vzdelávacie aktivity Rady Európy s termínom júl a august 2016

Vzdelávacie aktivity programu Pestalozzi s termínom ukončenia registrácie v júli 2016: 

Európsky workshop Od kultúrnej a jazykovej identity k všeobecným hodnotám sa uskutoční v dňoch 26. 9. – 29. 9. 2016 v Taliansku. Pracovným jazykom je taliančina.

Aktivity sa môže zúčastniť 10 medzinárodných účastníkov z rôznych krajín, ktorí spĺňajú kritériá cieľovej skupiny pre danú aktivitu. Záujemcovia za SR sa môžu registrovať na uvedenú vzdelávaciu aktivitu cez on-line registračný systém.

Termín ukončenia registrácie je do 14. júla 2016.   

Bližšie informácie o vzdelávacej aktivite:

http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/formation_recap.php?id=WPN2rcIVehhbF7+AKLb9Gw==

Európsky workshop Kariérny postup učiteľov prostredníctvom kontinuálneho školského profesijného rozvoja sa uskutoční v dňoch 28. 9. – 30. 9. 2016 v Moldave. Pracovnými jazykmi sú rumunský, ruský/anglický jazyk. 

Aktivity sa môže zúčastniť 5 medzinárodných účastníkov z rôznych krajín, ktorí spĺňajú kritériá cieľovej skupiny pre danú aktivitu. Záujemcovia za SR sa môžu registrovať na uvedenú vzdelávaciu aktivitu cez on-line registračný systém.

Termín ukončenia registrácie je do 27. júla 2016.   

Bližšie informácie o vzdelávacej aktivite:

http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/Registration/European-Workshop/Career-advancement-of-teachers-through-continuous-school-based-professional-development-Moldova-Sept-2016.html

Európsky workshop Škola založená na profesijnom rozvoji sa uskutoční v dňoch 4. 10. – 7. 10. 2016 v Lotyšsku. Pracovným jazykom je angličtina.  

Aktivity sa môže zúčastniť 15 medzinárodných účastníkov z rôznych krajín, ktorí spĺňajú kritériá cieľovej skupiny pre danú aktivitu. Záujemcovia za SR sa môžu registrovať na uvedenú vzdelávaciu aktivitu cez on-line registračný systém.

Termín ukončenia registrácie je do 31. júla 2016.   

Bližšie informácie o vzdelávacej aktivite:

http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/formation_recap.php?id=q0sRTAi/YHhEJ9QsBI6d2w==

Európsky workshop „V pohybe“: Migrácia vo formálnom vzdelávaní sa uskutoční v dňoch 20. 10. – 22. 10. 2016 v Rakúsku. Pracovnými jazykmi je angličtina.  

Aktivity sa môže zúčastniť 15 medzinárodných účastníkov z rôznych krajín, ktorí spĺňajú kritériá cieľovej skupiny pre danú aktivitu. Záujemcovia za SR sa môžu registrovať na uvedenú vzdelávaciu aktivitu cez on-line registračný systém.

Termín ukončenia registrácie je do 31. júla 2016.   

Bližšie informácie o vzdelávacej aktivite:

http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/formation_recap.php?id=sV+av0FoC2YB4DmI4OJKnA==

Vzdelávacie aktivity programu Pestalozzi s termínom ukončenia registrácie v auguste 2016: 

Európsky workshop Ako vytvoriť inkluzívnu školskú kultúru s cieľom podporiť kompetencie pre spoluprácu a participáciu? sa uskutoční v dňoch 24. 10. – 28. 10. 2016 v Rakúsku. Pracovnými jazykmi je angličtina.  

Aktivity sa môže zúčastniť 15 medzinárodných účastníkov z rôznych krajín, ktorí spĺňajú kritériá cieľovej skupiny pre danú aktivitu. Záujemcovia za SR sa môžu registrovať na uvedenú vzdelávaciu aktivitu cez on-line registračný systém.

Termín ukončenia registrácie je do 15. augusta 2016.   

Bližšie informácie o vzdelávacej aktivite:

http://programme-pestalozzi.ext.coe.int/formation_recap.php?id=12LE7d8mjevvdItNDjbhRA==

Webové sídlo Rady Európy pre program Pestalozzi:

http://www.coe.int/en/web/pestalozzi

Národná koordinátorka programu Pestalozzi pre SR:

doc. PhDr. Anna Butašová, CSc.

anna.butasova@statpedu.sk

Ďalšie informácie o vzdelávacích aktivitách programu Pestalozzi:

PhDr. Denisa Ďuranová

denisa.duranova@statpedu.sk