Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


02.06.2016

Nórsky pilotný projekt umožnil učiteľom úspešne absolvovať vzdelávanie v rómskom jazyku

Štátny pedagogický ústav realizoval pilotné vzdelávanie učiteľov v oblasti vyučovania rómskeho jazyka v školách. Inovatívne vzdelávanie v rómskom jazyku sa zameriavalo na tieto dva hlavné ciele:

1) pripraviť účastníkov vzdelávania na vykonanie štátnej jazykovej skúšky z rómskeho jazyka, a zároveň

2) zvýšiť ich jazykové kompetencie v oblasti vyučovania rómskeho jazyka v školách.

Vzdelávanie v rámci projektu „Spolu s Rómami dosiahneme viac“ absolvovalo 9 učiteľov. Absolventov vzdelávania v najbližších dňoch čaká významný deň vykonania štátnej jazykovej skúšky z rómskeho jazyka na Jazykovej škole hlavného mesta Prahy.

Vzdelávanie bolo financované z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt „Spolu s Rómami dosiahneme viac“ zahŕňal okrem tejto aktivity aj nasledujúce: 

1) inovačné vzdelávanie akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod názvom „Interkultúrne vzdelávanie v ZŠ so žiakmi z rómskych komunít“,

2) tvorba metodiky podporujúca inkluzívne vzdelávanie na školách a publikácií so zameraním na rómsky jazyk a kultúru,

3) tréningy učiteľov v oblasti interkultúrneho vzdelávania v nórskom Lillehammeri - Nansen Fredssenter / Nansen Center for Peace and Dialogue.

Bližšie informácie: http://www.statpedu.sk/clanky/projekty/spolu-s-romami-dosiahneme-viac