Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


03.10.2016

Celoslovenský odborný seminár o metodickom prístupe CLIL v praxi v gescii ŠPÚ, Európskej komisie a MŠVVŠ SR

Štátny pedagogický ústav, spolu s Európskou komisiou, zastúpenou na Slovensku,  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a občianskym združením SlovakEdu, pripravili odborný seminár pre riaditeľov, zástupcov a učiteľov základných škôl na Slovensku, ktorí využívajú, alebo plánujú využívať metodický prístup CLIL vo výučbe nejazykových predmetov. Na odbornom seminári, ktorý sa konal v Bratislave v rámci Európskeho dňa jazykov, prednášajúci z Výskumného ústavu psychológie a patopsychológie v Bratislave, zo Žilinskej univerzity a z Katolíckej univerzity v Ružomberku, hovorili o motivácii žiakov, hodnotili zručnosť hovorenia, získavanie čitateľskej gramotnosti, ako aj aktivity žiakov na CLIL hodinách. S predbežnými výsledkami experimentálneho overovania CLILu v praxi a ďalšími perspektívami tohto metodického prístupu v školách sa mali možnosť oboznámiť desiatky pedagógov z celého Slovenska. „V záverečnej diskusii sme si s učiteľmi vymieňali skúsenosti z CLIL hodín. Hovorili sme o plánovaní hodín, o kompetenciách CLIL učiteľov a vyskúšali sme aj rôzne aktivity, ktoré sa dajú využiť v praxi“, uviedla koordinátorka experimentálneho overovania Beata Menzlová.

„Takéto inovatívne odborné semináre sú určite zaujímavé pre pedagógov, pretože vychádzajú, aj smerujú priamo do ich každodennej praxe“, uviedol riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.