Základné školy

Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách

Štátny pedagogický ústav je od 16.09.

Projekt DVUI

Štátny pedagogický ústav je od 1.10. 2008 riešiteľom projektu „Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika“. Projekt budeme riešiť v období 36 mesiacov.

Pekná maďarská reč

Súťaž Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským.

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

„Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ je literárno-výtvarná súťaž určená žiakom základných a stredných škôl v SR aj v zahraničí.

Poznaj slovenskú reč

Súťaž Poznaj slovenskú reč je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov, ktorá sa využíva ako dôležitý výchovno-vzdelávací prostriedok v procese skvalitňovania jazykovej pripravenosti žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom m

ŠVP pre druhý stupeň ZŠ

Štátny vzdelávací program pre druhý stupeň základnej školy (nižšie sekundárne vzdelávanie) bol schválený na gremiálnej porade ministra školstva dňa 19.6.2008.

Východiskový dokument pre úpravy na stránkach ŠPÚ bol platný k 1.3.2011.

ŠVP pre prvý stupeň ZŠ

Štátny vzdelávací program pre prvý stupeň základnej školy (primárne vzdelávanie) bol schválený na gremiálnej porade ministra školstva dňa 19.6.2008.

Východiskový dokument pre úpravy na stránkach ŠPÚ bol platný k 1.3.2011.

Štátny vzdelávací program

Štátny vzdelávací program je záväzný dokument, ktorý stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelávanie smerovať. Ciele vzdelávania sú postavené tak, aby sa zabezpečil vyvážený rozvoj osobnosti žiakov.