Štátny vzdelávací program

VP pre žiakov s poruchami správania

Vzdelávací program je určený pre žiakov s narušeným psychosociálnym vývinom vzdelávaných v základnej škole pri diagnostickom centre, v základnej škole pri reedukačnom centre, v odbornom učilišti  pri reedukačnom centre, v strednej odbornej škole pri ree

VP pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti

Vzdelávací program je určený pre žiakov s  vývinovými poruchami správania, ADD a ADHD  vzdelávaných v špeciálnych triedach v základnej škole, v základnej škole pri liečebno-výchovných sanatóriách (LVS)  a pre vzdelávanie žiakov v školskej integrácii  (z

VP pre deti a žiakov s viacnásobným postihnutím

Vzdelávací program je určený pre  žiakov s viacnásobným postihnutím v špeciálnej škole, v špeciálnej  triede základnej  školy a pre žiakov vzdelávaných v školskej integrácii (začlenených) v  základnej škole. 

VP pre žiakov s vývinovými poruchami učenia

Vzdelávací program je určený pre  žiakov s dyslexiou, dysortografiou, dysgrafiou a dysklalkúliou špeciálnej  triede základnej  školy, v špeciálnej škole  a pre žiakov vzdelávaných v školskej integrácii (začlenených) v  základnej alebo strednej škole.

VP pre deti a žiakov hluchoslepých

Vzdelávací program je určený pre deti a žiakov hluchoslepých vzdelávaných v špeciálnej základnej škole  a v praktickej škole 

VP pre deti a žiakov chorých a zdravotne oslabených

Vzdelávací program je určený  pre deti a žiakov chorých a zdravotne oslabených vzdelávaných v  špeciálnej škole, v špeciálnej  triede základnej  školy a žiakov vzdelávaných v školskej integrácii (začlenených) v materskej a základnej škole.

VP pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami

Vzdelávací program pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami (bez mentálneho postihnutia) sa uplatňuje pri vzdelávaní žiakov s touto diagnózou v základnej škole, t.j.

VP pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou

Vzdelávací program je určený pre deti a žiakov s vývinovou a získanou bezrečnosťou, s narušením zvuku, plynulosti alebo článkovania reči, s poruchami hlasu, s narušením grafickej stránky reči, s kombinovanými   poruchami reči a so symptomatickými poruch

Vzdelávací program pre deti a žiakov s telesným postihnutím

Vzdelávací program je určený pre deti a žiakov s telesným postihnutím  v  špeciálnej škole, v špeciálnej  triede základnej  školy a žiakov vzdelávaných v školskej integrácii (začlenených) v materskej a základnej škole.

VP pre deti a žiakov so zrakovým postihnutím

Vzdelávací program je určený pre deti a žiakov nevidiacich a slabozrakých v špeciálnej škole, v špeciálnej triede základnej  školy a žiakov vzdelávaných v školskej integrácii (začlenených) v materskej, základnej alebo strednej škole. 

Stránky