Projekty

Európska sieť na vývoj politík v oblasti kľúčových kompetencií v školskom vzdelávaní

KeyCoNet: European Policy Network on the Implementation of Key Competences in School Education (2012 – 2014) 

Projekt „Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika"

Milí frekventanti, 
aktivity projektu DVUI skončili 30.9.2011. V súvislosti s tým sa znížil počet zamestnancov projektovej kancelárie na minimum. 

Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách

Štátny pedagogický ústav je od 16.09.

Projekty

Štátny pedagogický ústav je riešiteľom viacerých národných projektov v rámci Operačného programu Vzdelávanie, ktoré sú spolufinancované zo zdrojov Európskej únie, s využitím Európskeho sociálneho fondu a národných zdrojov, z Finančného mechanizmu Európs

Vzdelávacie aktivity