Prierezové témy

Mediálna výchova

Cieľom mediálnej výchovy ako prierezovej témy je:

Multikultúrna výchova

Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu.

Prierezové témy

Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti.

Odborné informácie

MŠVVaŠ schválilo záverečnú správu a uplatnenie výsledkov z experimentálneho overovania európskeho jazykového portfólia pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov