Matematika a práca s informáciami

Matematika a práca s informáciami

Obsah v tejto oblasti vzdelávania sa sústreďuje na dobudovanie pojmu prirodzených, celých a racionálnych čísel a počtových výkonov týmito číslami. Na tomto stupni sa kladú základy algebry (riešenie rovníc a nerovníc, funkcií).

Matematika a práca s informáciami

Táto oblasť zahŕňa učebné predmety Matematiku a Informatiku. Učebný predmet Matematika na gymnáziách je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament.

Rámec:

Matematika a práca s informáciami