Človek a spoločnosť

Človek a spoločnosť

Vzdelávacia oblasť sa prostredníctvom obsahu snaží uchovať kontinuitu tradičných hodnôt našej spoločnosti v súlade s aktuálnymi integračnými procesmi, viesť k vnímaniu vlastenectva a národnej hrdosti v kontexte európanstva a multikulturizmu.

Človek a spoločnosť

Vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť tvoria učebné predmety dejepis, občianska náuka a geografia. To sú hlavné predmety, ale do tejto oblasti svojimi témami prispievajú aj etická výchova, umenie a kultúra, prierezová téma multikultúrna výchova.