Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


21.09.2017

Čo všetko pripravuje ŠPÚ v najbližšom čase

Od 1.septembra tohto roka patrí Výbor pre rozvoj vzdelávania a ľudské práva pod rezort školstva a svoju agendu bude vykonávať v ŠPÚ. Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk ako tajomník tohto výboru je povinný požiadať o odpočet plnenia úloh členov výboru za posledné dva roky ihneď po oficiálnom prevzatí protokolu o výkone tejto funkcie.

20.septembra bude prvá konferencia pre učiteľov o historických osobnostiach Slovenska v CVTI v Bratislave venovaná slovenskému politikovi, štátnikovi a publicistovi Milanovi Hodžovi, ktorý bol úradujúcim prezidentom Česko-slovenskej republiky, jedenástym predsedom vlády Česko-Slovenska a niekoľkonásobným ministrom. Riaditeľ ŠPÚ a riaditeľ ÚPV SAV sa dohodli na spolupráci pri realizácii cyklu pre učiteľov Osobnosti slovenskej politiky. Odborná verejnosť sa bude môcť viac dozvedieť napríklad o význame, živote a diele Alexandra Dubčeka, Martina Rázusa, Ferdinada Jurigu, Ivana Dérera a ďalších slovenských politikov. Súčasťou tematických metodických dní pre učiteľov a pedagogickú verejnosť budú výstavy, dokumentárne filmy, prednášky a diskusie, knihy o živote a diele osobností  ako aj metodické usmernenia pre pedagógov.

Štátny pedagogický ústav spolu s Francúzskym inštitútom v Bratislave otvárajú v októbri kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov francúzskeho jazyka všetkých typov a stupňov škôl. Štúdium bude realizované kombinovanou formou dištančného a prezenčného štúdia. Po úspešnom ukončení štúdia v júni budúceho roka bude absolventom priznaných 25 kreditov.

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom – organizáciou Rady Európy, pripravuje tiež druhý ročník akadémie vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých, ktorá sa bude konať 18. - 21. októbra v Bratislave, je určená pre základné aj stredné školy na Slovensku.

„Vzdelávanie je otvorené základným aj stredným školám, ktoré chcú rozvíjať demokratickú školskú klímu, aby tak podporili aktívny prístup žiakov k dianiu v spoločnosti, školám s rozličnými skúsenosťami v práci so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami či so skúsenosťami s prejavmi sociálnej nerovnosti medzi žiakmi alebo xenofóbnymi a netolerantnými postojmi v školskom prostredí,“ definoval obsah akadémie riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.