Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Učebnice

Postup a pravidlá pri výbere a schvaľovaní učebníc, pracovných zošitov, učebných textov v printovej, digitálnej a inej vhodnej forme pre materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v Slovenskej republike upravuje Smernica č.22/2017.

Smernica č. 22/2017, ktorou sa upravuje postup Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a priamo riadených organizácií pri výbere a posudzovaní didaktických prostriedkov (platná od 15.5.2017)

Všetky nové učebnice sa posudzujú podľa kritérií na hodnotenie kvality učebníc:


Kritériá na hodnotenie kvality učebníc

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom zostavuje z dôvodu aktualizácie údajov nový Register recenzentov – všeobecnovzdelávacie predmety (časť recenzentov v registri už nepracuje na danej škole, resp. odišli do dôchodku).

V prípade záujmu zaradenia do Registra recenzentov pre všeobecnovzdelávacie predmety posielajte prihlášky na adresu:
Štátny pedagogický ústav
P. O. Box 26
Pluhová 8
830 00 Bratislava

Kritériá zaradenia do Registra recenzentov nájdete na webovom sídle ŠPÚ: http://www.statpedu.sk/sk/publikacna-cinnost/ucebnice/

Do nového registra sa môžu prihlasovať aj recenzenti, ktorí sú v súčasnosti zaregistrovaní.

Súčasný Register recenzentov bude platný pokiaľ sa nenaplní dostatočný počet recenzentov do novej databázy.

  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom zostavuje register recenzentov. Do zoznamu registra recenzentov sa vyberajú odborníci na základe týchto kritérií:

 1. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v danom odbore, v ktorom bude recenzent činnosť vykonávať;
 2. 5 rokov praxe v príslušnom odbore;
 3. oboznámenie sa so Smernicou č. 22/2017;
 4. zodpovednosť v práci, schopnosť jasne formulovať stanoviská.

Požadované doklady:

 • životopis (EUROPASS)
 • doklad o vzdelaní v danom odbore, v ktorom bude recenzent činnosť vykonávať (všetky doklady);
 • potvrdenie o praxi v príslušnom odbore;
 • čestné vyhlásenie, čestné vyhlásenie,
 • súhlas dotknutej osobysúhlas dotknutej osoby.
 • odporúčania nadriadeného zamestnanca, resp. odporúčania renomovanej odbornej inštitúcie, asociácie, združenia a pod.;
 • pedagogicko-metodické aktivity v rámci obsahu predmetu (napr. publikačná činnosť, činnosť v predmetovej komisii, semináre pre učiteľov a pod.)

Žiadosť o zaradenie do registra recenzentov zasielajte na Štátny pedagogický ústav. 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.