Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Redakčná rada

Mgr. Karol Csiba, PhD. (zodpovedný redaktor)

doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD. 
prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc. 
prof. doc. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.  
doc. Dagmar Kročanová, PhD. 
doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD. 
doc. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. 
Mgr. Karel Dvořák, PhD. 
PhDr. Katarína Hincová, PhD. 
PhDr. Marián Lapitka 
PhDr. Ivana Gregorová 
PhDr. Janka Píšová, PhD. 
PaedDr. Renáta Somorová