Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Pokyny pre autorov

 • Príspevky zasielajte v slovenskom (českom) jazyku na adresu redakcie: redakcia@statpedu.sk
 • Formát príspevku – doc., docx., rtf.
 • Rozsah príspevkov – štúdie (do 20 normostrán), články (do 15 normostrán), články do rubriky Diskusia a polemiky (5 – 10 normostrán), recenzie (3 – 5 normostrán), články do rubriky Informatórium (2 – 3 normostrany).
 • Normostrana obsahuje 1800 znakov vrátane medzier.
 • Príspevky zasielajte do redakcie v elektronickej podobe: editor Word, veľkosť písma 12, typ písma Times New Roman, riadkovanie 1,5; zarovnanie k ľavému okraju.
 • Názvy diel, ako aj citáty z diel (prameňov) označujte kurzívou, pričom citáty uvádzajte v úvodzovkách.
 • Bibliografické odkazy uvádzajte v poznámkovom aparáte pod čiarou, rešpektujte bibliografickú normu.
  • knižná publikácia: TANCER, Jozef: Neviditeľné mesto. Prešporok/Bratislava v cestopisnej literatúre. Bratislava : Kalligram, 2013, s. 116.
  • Tamže, s. 117. (v prípade, že citujete z tej istej publikácie odkazy idúce za sebou)
  • časopis: TARANENKOVÁ, Ivana: Martin Kukučín – „vyhnanec a pesimista“. In: Slovenská literatúra, roč. 60, 2013, č. 4, s. 325.
  • zborník: Janoušek, Pavel: Sněhurka a sedm trpaslíků aneb region jako problémpři psaní dějin národní literatury. In: HORKÝ, P. (ed.): Jazyk, literatura a region. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012, s. 137.
 • Za príspevkom uveďte vždy použitú literatúru v abecednom poradí, rešpektujte citačnú normu:
  • knižná publikácia: TANCER, Jozef: Neviditeľné mesto. Prešporok/Bratislava v cestopisnej literatúre. Bratislava : Kalligram, 2013.
  • časopis: TARANENKOVÁ, Ivana: Martin Kukučín – „vyhnanec a pesimista“. In: Slovenská literatúra, roč. 60, 2013, č. 4, s. 324 – 342.
  • zborník: Janoušek, Pavel: Sněhurka a sedm trpaslíků aneb region jako problémpři psaní dějin národní literatury. In: HORKÝ, P. (ed.): Jazyk, literatura a region. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2012, s. 135 – 141.
 • Spolu s príspevkom zasielajte aj stručné resumé v slovenskom jazyku a kľúčové slová. V rámci resumé uveďte cieľ a výsledky príspevku.
 • Spolu s príspevkom uveďte meno a priezvisko autora, vedecké a akademické hodnosti, celý názov a  adresu pracoviska, e-mailovú adresu.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.