Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie sa riadi zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Štátny pedagogický ústav (ďalej ŠPÚ) je v zmysle § 6 ods. 1 písm. a.) zákona o verejnom obstarávaní  verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb  používa postupy určené zákonom o verejnom obstarávaní.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní sú ustanovené finančné limity pre tovary, služby a stavebné práce v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky. Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný on-line na webovej stránke www.ted.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník www.uvo.gov.sk

Postupy zadávania podlimitných zákaziek sú zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník www.uvo.gov.sk.

Postupy zadávania podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou ŠPÚ realizuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie cez systém elektronickej aukcie UVO a využíva tak bezplatný a transparentný proces elektronických aukcií. 

V roku 2011 sme obstarávali  výlučne cez elektronické aukcie.

Boli to nasledujúce komodity:

  • strážna služba 
  • upratovacie služby
  • dodávka kancelárskych potrieb

Radi konštatujeme, že týmto spôsobom obstarávania sme ušetrili nemalé finančné prostriedky.

Od 1.4.2011 je verejný obstarávateľ povinný zverejniť raz štvrťročne na svojom webovom sídle súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur:

2. štvrťrok 2011 (13 kB)

3. štvrťrok 2011 (12 kB)

4. štvrťrok 2011 (11 kB)

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (PDF) 

Štátny pedagogický ústav ako verejný obstarávateľ v zmysle ustanovenia § 41 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto vo svojom profile verejného obstarávateľa oznamuje, že otváranie časti ponúk, označených ako "Ostatné" vo verejnom obstarávaní zákazky s názvom Tlačiarenské, grafické a distribučné služby (oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené dňa 25.04.2013 vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 081/2013  pod č. oznámenia: 06494 – MSS) vykoná Štátny pedagogický ústav dňa 10.6.2013 o 10.15 h v mieste sídla verejného obstarávateľa - Štátneho pedagogického ústavu.

Štátny pedagogický ústav ako verejný obstarávateľ v zmysle ustanovenia § 41 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto vo svojom profile verejného obstarávateľa oznamuje, že otváranie časti ponúk, označených ako "Kritériá" vo verejnom obstarávaní zákazky s názvom Tlačiarenské, grafické a distribučné služby (oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené dňa 25.04.2013 vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 081/2013  pod č. oznámenia: 06494 – MSS) vykoná Štátny pedagogický ústav dňa 18.7.2013 o 9,00 h v mieste sídla verejného obstarávateľa - Štátneho pedagogického ústavu.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávamí o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (PDF)