21.01.2019

ŠPÚ organizuje medzinárodnú konferenciu: Inovácia - Rómsky jazyk - Inklúzia

Štátny pedagogický ústav zorganizuje v Bratislave v dňoch 5. apríla – 6. apríla 2019 medzinárodnú konferenciu s názvom: Inovácia – Rómsky jazyk – Inklúzia. Medzinárodná konferencia je zameraná na prezentáciu výstupov projektu „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“ a na výmenu príkladov dobrej praxe zo vzdelávania Rómov na Slovensku a v zahraničí. 

Cieľovou skupinou konferencie sú učitelia a riaditelia základných a stredných škôl, výskumní pracovníci.

Lektormi podujatia budú odborníci zo Slovenska i zahraničia - Mgr. Eva Gašparová, PhDr. Jozef Facuna, PhD., PhDr. Ján Červenka, Ph.D., Christiane Seehausen, prof. PhDr. René Lužica, ArtD., Ing. Beáta Menzlová a ďalší domáci a zahraniční experti pre vzdelávanie Rómov.

Keďže kapacita priestorov je obmedzená, v prípade záujmu je potrebné sa zaregistrovať  v záložke Vzdelávacie aktivity na stránke Metodického portálu ŠPÚ (viď link nižšie) do 10. marca 2019.

http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/vzdelavacie-aktivity/

Medzinárodná konferencia Inovácia – Rómsky jazyk – Inklúzia je súčasťou medzinárodného projektu v rámci programu Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy , mládeže a športu Erasmus+ .

Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie.