Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


10.04.2019

Výzva pre učiteľov 1. stupňa ZŠ – Overovanie deskriptorov (opisov) kompetencií pre demokratickú kultúru

V rámci projektu Rady Európy „Kompetencie pre demokratickú kultúru“ sa členské štáty Rady Európy a signatárske krajiny Európskeho kultúrneho dohovoru môžu podieľať na pilotnom overovaní deskriptorov pre demokratickú kultúru pre žiakov mladšieho školského veku. Pilotné overovanie je koordinované zahraničnou inštitúciou Interkultúrny inštitút, Temešvár (Rumunsko).

V rámci projektu Rady Európy „Kompetencie pre demokratickú kultúru“ sa členské štáty Rady Európy a signatárske krajiny Európskeho kultúrneho dohovoru môžu podieľať na pilotnom overovaní deskriptorov pre demokratickú kultúru pre žiakov mladšieho školského veku. Pilotné overovanie je koordinované zahraničnou inštitúciou Interkultúrny inštitút, Temešvár (Rumunsko).

Do pilotného overovania sa môžu zapojiť učitelia zo škôl v Slovenskej republike vyučujúci žiakov vo veku do 10 rokov. Účasť na pilotnom procese overovania deskriptorov je dobrovoľná.

Proces pilotovania predpokladá:

  • absolvovanie prípravného modulu na on-line platforme,
  • prípravu/úpravu súboru vzdelávacích aktivít, realizáciu týchto aktivít so žiakmi a pozorovanie správania žiakov,
  • zaznamenanie výsledkov pozorovania v on-line dotazníku do 31. mája 2019.

Overovanie všetkých deskriptorov si vyžaduje 10 hodín týždenne počas 3 – 4 týždňov. Učitelia môžu overovať len časť deskriptorov, čo predstavuje menšiu časovú náročnosť.

Učitelia, ktorí majú záujem participovať na overovaní deskriptorov pre demokratickú kultúru, sa môžu zaregistrovať do 14. apríla 2019 na platforme:

https://edu.intercultural.ro/login/signup.php

Informácia k registrácii na overovanie deskriptorov:

1. Vytvorenie účtu na platforme
https://edu.intercultural.ro/login/signup.php s vlastným užívateľským menom a heslom.
2. Po vytvorení účtu na platforme dostanete e-mail so žiadosťou potvrdiť vytvorený účet.
3. Prihláste sa na platforme s novovytvoreným účtom.
4. Vyberte zo zoznamu modul „CDC Descriptors Children“.
5. Vo svojom profile uveďte názov školy, e-mail alebo webové sídlo školy a vek detí, s ktorými pracujete.
6. S Vaším užívateľským menom a heslom môžete kedykoľvek vstúpiť do modulu na www.edu.intercultural.ro a prejsť popísané úlohy.

Kontakt k registrácii a ďalšie informácie o aktivite:

p. Oana Nestian Sandu, Interkultúrny inštitút, Temešvár, Rumunsko
oana.nestian@intercultural.ro

Kontaktná osoba na ŠPÚ:
PhDr. Denisa Ďuranová
denisa.duranova@statpedu.sk