Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


V ŠPÚ sa stretli tri predmetové komisie vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť

V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo prvé pracovné stretnutie troch predmetových komisií vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť. Jeho účelom bolo zblíženie predmetov v rámci uvedenej vzdelávacej oblasti, vzájomná výmena názorov a vyjasnenie postojov ku kľúčovým témam a problémom, ktoré v súčasnosti momentálne nutné riešiť.


 Podnetná diskusia zúčastnených sa premietla do pomenovania hlavných faktorov neprimeraného postavenia vzdelávacej oblasti v kurikule na Slovensku. Záujem účastníkov viedol aj k zamysleniu sa nad otázkami, ktoré by bolo vhodné v podobe dotazníka adresovať pedagógom v školách pri realizácii kvantitatívneho výskumu. Vybraní členovi komisií sú ochotní vytvoriť subkomisiu, ktorá by sa touto vecou priamo zaoberala. Zvyšní členovia budú s návrhmi oboznámení s tým, že viacerí z nich budú ochotní celý proces odborne pripomienkovať.  Uskutočnenie a následné vyhodnotenie výsledkov výskumu by malo dať odpoveď na otázku, či je nevyhnutná reforma vzdelávacej oblasti, respektíve zmena vzdelávacích štandardov v prospech väčšieho uplatnenia medzipredmetových vzťahov. Zástupcovia komisií dospeli k jednotnému názoru, že akékoľvek prípadné zmeny sa budú musieť robiť na úrovni celého kurikula, teda všetkých vzdelávacích oblastí, bez toho, aby bola ohrozená suverenita predmetov. Novému modelu bude musieť zodpovedať aj primeraná hodinová dotácia.

„Snahou ŠPÚ je dať spoločenskovednému vzdelávaniu takú úroveň, akú si školský systém demokratickej krajiny vyžaduje. Je veľmi pravdepodobné, že v blízkej budúcnosti budú podobné stretnutia v našej inštitúcii pokračovať a pomôžu nápadmi i konkrétnymi aktivitami k modernizácii a skvalitneniu výučby predmetov dejepis, občianska náuka a geografia,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.