Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


13.04.2018

V Prešove rokovali predmetové komisie ŠPÚ o iŠVP a fonde učebníc a didaktických pomôcok

V Prešove v Slovensko-ukrajinskom kultúrno-informačnom centre zasadala predmetová komisia pre ukrajinský jazyk a literatúru, v Ústave rusínskeho jazyka a kultúry v Prešovskej univerzite rokovali členovia predmetovej komisie pre rusínsky jazyk a literatúru ŠPÚ. Obe komisie prerokovali v rámci svojho programu aj prácu s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.

„Členovia odborných komisií Štátneho pedagogického ústavu si odovzdali skúsenosti z uplatňovania inovovaného štátneho vzdelávacieho programu v pedagogickej praxi. Ich hlavným záujmom bolo definovať, ako sa školám darí implementovať tieto dokumenty do vzdelávacieho procesu v základných školách, v ktorých sa vzdelávajú žiaci rusínskej a ukrajinskej národnostnej menšiny,“ informoval riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk a ubezpečil, že Štátny pedagogický ústav bude aj naďalej pomáhať pri vzdelávaní žiakov, ktorí sú príslušníkmi národnostných menšín.

Členovia komisií hovorili v Prešove aj o stave fondu učebníc a didaktických pomôcok, ktoré majú učitelia k dispozícii pri vzdelávaní žiakov. Zhodli sa na tom, že učebnice sú v mnohých prípadoch opotrebované a preto je potrebné zamyslieť sa nad reedíciou existujúcich titulov, prípadne vydať nové učebnice.

V diskusii sa komisie venovali najmä každodenným problémom učiteľov, s ktorými sa stretávajú pri vzdelávaní žiakov rusínskej a ukrajinskej národnostnej menšiny. Takisto diskutovali o rôznych aktivitách, ktoré podporujú osvetu týchto jazykov vo formálnom a neformálnom vzdelávaní. V tomto kontexte vyzdvihli viac ako päťdesiatročnú tradíciu festivalu drámy a umeleckého slova Alexandra Duchnoviča, ktorý sa bude najbližšie konať 9.-10. mája 2018 v Prešove. Úspešným organizátorom cyklického podujatia je Zväz rusínov a ukrajincov Slovenska.

Foto 1: PK pre rusínsky jazyk a literatúru

Foto 2: PK pre ukrajinský jazyk a literatúru