Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Pokračuje inovatívne vzdelávanie učiteľov a pracovníkov pre vzdelávanie detí a žiakov z rómskych komunít

Štátny pedagogický ústav pokračuje v inovatívnom vzdelávaní učiteľov, vychovávateľov, asistentov učiteľov a pracovníkov zaoberajúcich sa so vzdelávaním detí a žiakov z rómskych komunít. V ďalšom vzdelávacom bloku sa frekventanti budú vzdelávať v oblastiach inovatívnych vzdelávacích metód a používania rómskeho jazyka ako pomocného jazyka vo výchovno-vzdelávacom procese.

Frekventanti tohto vzdelávacieho bloku získajú najnovšie poznatky, ako motivovať žiakov, aby sa ich záujem o vzdelávanie zvýšil a ako zvyšovať schopnosti a zručnosti žiakov tak, aby im napomáhali k dosahovaniu lepších výsledkov v škole.

Obsah programu inovatívneho vzdelávania je zameraný na získanie a zdokonaľovanie nadpredmetových profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov, potrebné na aplikáciu nových poznatkov v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov z rómskych komunít. Vzdelávací program zahŕňa tieto tematické celky: 1. Úvod k interkultúrnemu vzdelávaniu, 2. O histórii, etnografii a folklóre Rómov, 3. Motivácia žiakov konverzáciou v rómskom jazyku, 4. Inovatívnymi metódami k inklúzii vo vzdelávaní.

 Inovatívne vzdelávanie je akreditované MŠVVaŠ SR pod názvom „Interkultúrne vzdelávanie v základnej škole so žiakmi z rómskych komunít“. Akreditovaný program kontinuálneho vzdelávania bol jedným z výstupov preddefinovaného projektu „Spolu s Rómami dosiahneme viac“, ktorý bol financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.