Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Výzva na prihlasovanie na kontinuálne vzdelávanie

Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní

Poskytovateľ: Štátny pedagogický ústav

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné

Pokyny k prihlasovaniu na kontinuálne vzdelávanie:

 • Vyplnenú prvú stranu prihlášky v elektronickej podobe zašlite na e-mailovú adresu: technikahrou@statpedu.sk do 10. novembra 2018.
 • Potvrdenú prihlášku riaditeľom školy a zriaďovateľom podľa § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 445/2009 a vlastnoručne podpísaný Súhlas dotknutej osoby zašlite poštou do 15.novembra 2018 na adresu:

Štátny pedagogický ústav
Oddelenie pre predškolskú a elementárnu pedagogiku
Pluhová 8
830 00 Bratislava

Dokumenty na stiahnutie:
Prihláška
Písomný súhlas dotknutej osoby k spracúvaniu osobných údajov

Rozhodnutie

Informácie k vzdelávaniu:

 • Podmienky pre zaradenie uchádzačov:
  • Žiadateľ vyplní prihlášku na aktualizačné vzdelávanie, ktorá je zverejnená na webovom sídle poskytovateľa. Riaditeľ školy na prihláške potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa, kariérovej pozície, kategórie alebo podkategórie. Riaditeľovi školy potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ. V zmysle Zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa § 35 ods. 9na kontinuálne vzdelávanie podľa odseku 4 písm. b) až e) možno prijať pedagogického zamestnanca až po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti.
  • Na kontinuálne vzdelávanie bude zaradený pedagogický zamestnanec v uvedenej kategórii a podkategórii:
   • Kategória: pedagogický zamestnanec – učiteľ
   • Podkategória: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
   • Kariérový stupeň:
    1. začínajúci pedagogický zamestnanec s najmenej 6 mesačnou praxou,
    2. samostatný pedagogický zamestnanec,
    3. pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
    4. pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.
 • Forma kontinuálneho vzdelávania: prezenčná
 • Rozsah vzdelávacieho programu: spolu 40 hodín – 10 hodín teoretická časť, 30 hodín praktická časť.
 • Trvanie vzdelávacieho programu: najviac 6 mesiacov.
 • Hlavný cieľ: Prehĺbenie, rozvíjanie a rozširovanie odborných a pedagogických vedomostí a zručností pedagogických zamestnancov viažucich sa na témy z oblasti techniky v rámci obsahu vzdelávacej oblasti Človek a svet práce.
 • Profil absolventa: Absolvent po ukončení štúdia disponuje didaktickými kompetenciami a zručnosťami, ktoré využije vo svojej výchovno-vzdelávacej činnosti vo vzdelávacích aktivitách technického zamerania v rámci vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Má primerane rozvinuté technické myslenie a dokáže komunikovať o pracovných postupoch počas realizácie praktických činností. Je schopný vybrať adekvátny, vekuprimeraný vzdelávací obsah pre deti predškolského veku v rámci vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Dokáže ho prispôsobiť vývinovej úrovni detí, ich schopnostiam a zručnostiam a implementovať ho do výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole integrujúcim spôsobom. Je schopný sebareflexie a autoevaluácie svojej činnosti s presahom na priamu pedagogickú činnosť. Má kompetencie potrebné k príprave bezpečného prostredia v triede/dielni počas realizácie vzdelávacích aktivít technického zamerania, dodržiava bezpečnostné zásady pri práci s náradím a s nástrojmi a používa ochranné prostriedky a pomôcky. Je spôsobilý vytvoriť pravidlá bezpečnosti a vyžadovať ich dodržiavanie počas výchovno-vzdelávacej činnosti v triede/dielni pri používaní skutočných nástrojov a náradia.
 • Obsah vzdelávacieho programu:

1. Teoretická časť:

 

Modul1 Možnosti implementácie techniky do vzdelávania detí predškolského  veku

 • Témy technického zamerania v kontexte ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
 • Predstavenie jednotlivých tém technického zamerania
 • Zásady bezpečnosti pri používaní nástrojov a náradia
 • Príprava na didaktické spracovanie jednej z tém praktickej časti

2. Praktická časť:

 

Modul 2 Spojovacie materiály

Modul 3 Autá

Modul 4 Traktory

Modul 5 Balóny

Modul 6 Šarkany

Modul 7 Lietadlá

Modul 8 Lode

Modul 9 Mosty

Modul 10 Stavba domov a časti stavieb

 • Priebeh vzdelávania: Teoretická časť (modul 1) bude prebiehať v prednáškovej miestnosti Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave počas dvoch dní pre skupinu v počte 48 frekventantov. Praktická časť (moduly 2-10) sa bude realizovať skupinovou formou v počte maximálne 12 frekventantov v regiónoch:
  • Školiace stredisko Poprad – Košický kraj a Prešovský kraj
  • Školiace stredisko Lučenec – Bansko-bystrický kraj
  • Školiace stredisko Trnava – Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Bratislavský kraj
  • Školiace stredisko Prievidza – Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

Moduly praktickej časti budú postupne realizované nasledovne: moduly 2-4 – spolu 10 hodín, moduly 5-7 – spolu 10 hodín a posledné tri moduly 8-10 – spolu 10 hodín.

 • Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie: Záverečná prezentácia pred účastníkmi vzdelávania a lektorom aktualizačného vzdelávania podľa §6 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. sa vykoná z obsahu príslušného obsahu aktualizačného vzdelávania. Podľa §4 ods. 3 vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z. z. sa do rozsahu kontinuálneho vzdelávania nepočíta lehota na ukončenie príslušného druhu kontinuálneho vzdelávania.
 • Počet kreditov: 10 kreditov
 • Vzdelávanie je bezplatné.
 • Cestovné a ubytovanie hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník.
 • Stravovanie bude zabezpečené.
 • Maximálny počet prihlásených na prvý cyklus vzdelávania je obmedzený, preto všetci prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky na vzdelávanie, budú automaticky zaradení na ďalší cyklus vzdelávania.
 • Začiatok vzdelávania je plánovaný od druhej polovice januára 2019.