Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


3.7. Seminár pre učiteľov etickej výchovy v základných a stredných školách Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja

3. júla 2018 organizuje ŠPÚ (Klub učiteľov etickej výchovy, ktorý vznikol z iniciatívy členov predmetovej komisie pre predmet etická výchova) seminár „K NOVÝM TRENDOM VO VÝUČBE ETICKEJ VÝCHOVY (Cesta k slušnosti a zodpovednosti)“. Seminár spojený s workshopom sa bude konať v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave.

Na jednodňovom vzdelávacom podujatí sa učitelia a učiteľky oboznámia s efektívnymi didakticko-metodickými prístupmi v etickej výchove, s vedením reflexie na hodinách etickej výchovy a s praktickými výstupmi výskumu, s metodickými námetmi overenými v praxi a inšpiráciami, ktoré sa výrazným spôsobom podieľajú na formovaní osobnosti žiaka, jeho hodnotovom rozmere, kultivácii dobra v ňom, poznaní vlastných práv, ale aj povinností, na utváraní vlastných zrelých a zodpovedných názorov a postojov bez predsudkov, rozvíjaní komunikačných spôsobilostí, prosociálnom správaní a na schopnosti kriticky myslieť, spolupracovať a riešiť problémy. Seminár poskytne príležitosť na sprostredkovanie a výmenu skúseností učiteľov a učiteliek etickej výchovy a odborné konzultácie s členmi predmetovej komisie pre predmet etická výchova.

V prípade záujmu pošlite vyplnený prihlasovací formulár v elektronickej podobe na adresu: dasa.vargova@statpedu.sk, najneskôr do 25. júna 2018.

Podrobné informácie nájdete v prílohách.

pozvánka

prihláška

O konkrétnych termínoch konania seminárov pre ďalšie samosprávne kraje Slovenskej republiky Vás budeme informovať.

Predpokladané termíny:

september – október 2018            Žilinský, Trenčiansky a Banskobystrický samosprávny kraj

november – december 2018         Košický a Prešovský samosprávny kraj