Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


28.06.2018

ŠPÚ uspel v Rade Európy s projektom k problematike kompetencií pre demokratickú kultúru

Štátny pedagogický ústav uspel so svojím návrhom projektu Okrúhly stôl – národná úroveň, ktorý predložil v rámci výzvy týkajúcej sa šírenia informácií Rady Európy prostredníctvom "Referenčného rámac kompetencií pre demokratickú kultúru". Všeobecným cieľom projektu ŠPÚ je podporiť výchovu a vzdelávanie k ľudským právam a demokratickému občianstvu (ďalej i EDC / HRE) v kontexte vzdelávacej politiky Slovenskej republiky prostredníctvom implementácie nástroja Rady Európy – Referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru.

“Východiskom diskusie dvoch okrúhlych stolov bude Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru (ďalej i  RFCDC), pričom diskusia bude prebiehať na dvoch úrovniach. Realizáciu dvoch okrúhlych stolov považujeme za dôležitú z dôvodu implementácie RFCDC vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania a na všetkých úrovniach.  Navrhovaná aktivita poskytuje priestor na zaoberanie sa a riešenie aktuálnych výziev v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu, posilňuje význam tohto vzdelávania ako reakciu na súčasné výzvy, poskytuje príležitosti na zlepšenie spolupráce v oblasti EDC / HRE tak medzi jednotlivými inštitúciami, ako i smerom k školám. Výstupom okrúhlych stolov bude správa s možnosťami či odporúčaniami implementácie RFCDC v kontexte výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike,” uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.            

Okrúhly stôl – národná úroveň – ráta s účasťou zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, priamo riadených organizácií MŠVVaŠ SR, ktoré sa zaoberajú formálnym aj neformálnym vzdelávaním tak, aby bolo pokryté primárne vzdelávanie, sekundárne vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania, vzdelávanie učiteľov, celoživotné vzdelávanie, neformálne vzdelávanie. 

“Účastníci okrúhlych stolov budú diskutovať o možnostiach implementácie Referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru v ich oblasti, pričom diskusia bude prebiehať spolu s medzinárodnými expertmi a autormi RFCDC”, doplnil riaditeľ ŠPÚ.

Ciele, ktoré projekt sleduje: podpora implemetácie RFCDC na národnej úrovni, identifikácia možnosti implementácie RFCDC v kontexte Slovenskej republiky, podpora implementácie RFCDC na úrovni školy, zdieľanie príkladov dobrej praxe školy v oblasti EDC / HRE, identifikácia možnosti implementácie RFCDC na úrovni školy, zvýšenie informovanosti a záujmu o implementáciu RFCDC na národnej úrovni, podpora implementácie RFCDC na národnej úrovni, identifikácia možnosti implementácie RFCDC v kontexte Slovenskej republiky.