Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


06.12.2017

ŠPÚ bude participovať na príprave akreditovaného vzdelávacieho programu lesnej pedagogiky

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval so zástupkyňou realizátora prípravy akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania Učenie o lese Silviou Hikker. Na príprave programu kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov v oblasti lesnej pedagogiky budú participovať rezorty školstva, pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Národné lesnícke centrum, Lesy SR a ŠPÚ. Riešením úlohy sa okrem iného zabezpečí implementácia Koncepcie lesnej pedagogiky ako súčasti environmentálnej výchovy na Slovensku.

Na úlohe Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) bude participovať aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR(MŠVVŠ SR) z dôvodu, že rezort pôdohospodárstva nedisponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie zadania.

„Štátny pedagogický ústav sa bude podieľať na príprave aj realizácii projektu v oblasti vzdelávania učiteľov a pri tvorbe vzorových metodických postupov ako posudzovateľ výberu aktivít, ktoré budú zakomponované do študijných plánov v rámci pilotného projektu pre materské školy a základné školy,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

Prvým krokom v príprave projektu bude vytvorenie pracovnej skupiny, zloženej z odborníkov MŠVV Š SR, MPRV SR, ŠPÚ, Lesov SR, Národného lesníckeho centra, zástupcov predškolskej a elementárnej pedagogiky v materských a základných školách a pedagogických fakúlt vysokých škôl.

Hlavným cieľom akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania lesnej pedagogiky v rámci edukačného procesu ako súčasti environmentálnej výchovy, je, prostredníctvom aktivizujúcich metód a foriem zážitkového a projektového učenia podpora zručností, celostný rozvoj osobnosti a  aktívny prístup mladej generácie k ochrane životného prostredia.