Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


11.09.2017

Rámcové učebné plány pre gymnáziá so štvorročným štúdiom a gymnáziá s osemročným štúdiom s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny

Rámcové učebné plány (ďalej aj „RUP“) pre gymnáziá so štvorročným štúdiom a gymnáziá s osemročným štúdiom s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválilo Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2017-10754/31491:1-10I0, ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá s platnosťou od 1. septembra 2017.

Schválené RUP reflektujú právo na výchovu a vzdelávanie detí občanov SR, príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskej republike, ktoré zaručuje Ústava Slovenskej republiky. Uvedené rámcové učebné plány sa nevzťahujú na školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny.

 

RUP pre gymnáziá so štvorročným štúdiom

RUP pre gymnáziá s osemročným štúdiom