Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


03.02.2020

KONFERENCIA O BUDÚCNOSTI VYUČOVANIA NEMECKÉHO JAZYKA V ŠKOLÁCH NA SLOVENSKU

Štátny pedagogický ústav v Bratislave a Základná škola – Grundschule, Hradné námestie 38 v Kežmarku, v spolupráci s mestom Kežmarok, Karpatskonemeckým spolkom na Slovensku, Spoločnosťou učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, Goetheho inštitútom v Bratislave, Súkromnou pedagogickou a sociálnou akadémiou v Košiciach organizuje 1.ročník konferencie Budúcnosť vyučovania nemeckého jazyka – Podpora vyučovania nemeckého jazyka a jazykov národnostných menšín v základných školách na Slovensku.

Garantom odbornej konferencie je prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD., riaditeľ ŠPÚ.

Záštitu nad konferenciou prijal veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko Joachim Bleicker a veľvyslankyňa Rakúskej republiky Margit Bruck – Friedrich.

Konferencia, ktorá sa má konať v Kežmarku, je určená pre riaditeľov základných škôl, ďalších členov vedenia škôl,  učiteľov nemeckého jazyka, CLIL učiteľov (nemecký jazyk) a učiteľov škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a s vyučovaním jazyka národnostných menšín. Cieľom konferencie je zdôrazniť dôležitosť vyučovania nemeckého jazyka v základnej škole, vyučovania jazykov národnostných menšín, podporiť metodiku CLIL v základnej škole, vytvoriť platformu na výmenu skúseností, príkladov dobrej praxe, ako aj na diskusiu k téme súčasného vývoja v oblasti vyučovania nemeckého jazyka a jazykov národnostných menšín.

Rokovacími jazykmi konferencie sú slovenský a nemecký jazyk, tlmočenie bude zabezpečené.

Ubytovanie a cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia, obed a občerstvenie zabezpečí organizátor. 

Prihlásiť sa môžete do 29.marca 2020.

Prihláška pre riaditeľov ZŠ

Prihláška pre učiteľov nemeckého jazyka ZŠ

Prihláška pre učiteľov ZŠ s VJN
 

Informácie o možnostiach ubytovania Vám poskytne Beata Menzlová (beata.menzlová@statpedu.sk).