Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


10.10.2018

ŠPÚ pozýva 23.10. učiteľov a riaditeľov základných a stredných škôl na okrúhly stôl na regionálnej úrovni

Ciele okrúhleho stola na regionálnej úrovni s medzinárodnou účasťou zástupcu Európskeho Wergeland Centra z Nórska, na ktorý Vás srdečne pozývame sú: podpora implementácie Referenčného rámca na úrovni školy, zdieľanie príkladov dobrej praxe školy v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu a identifikovanie možnosti implementácie Referenčného rámca na úrovni školy. Okrúhly stôl sa uskutoční dňa 23. 10. 2018 v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu.

Štátny pedagogický ústav realizuje diseminačné aktivity Rady Európy pod názvom „Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru“ (ďalej len Referenčný rámec). V rámci týchto aktivít sme zrealizovali okrúhly stôl na národnej úrovni s účasťou expertov Rady Európy a zástupcov priamoriadených organizácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré sa zaoberajú formálnym vzdelávaním, neformálnym vzdelávaním tak, aby bolo pokryté primárne vzdelávanie, sekundárne vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania, vzdelávanie učiteľov, celoživotné vzdelávanie, neformálne vzdelávanie. Ciele okrúhleho stola na národnej úrovni boli: 1. zvýšiť informovanosť a záujem o implementáciu Referenčného rámca na národnej úrovni; 2. podporiť implementáciu Referenčného rámca na národnej úrovni; 3. identifikovať možnosti implementácie Referenčného rámca v kontexte Slovenskej republiky. Výstupom tohto podujatia sú odporúčania pre organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súvislosti s implementáciou Referenčného rámca v systéme vzdelávania na národnej úrovni.

Ciele okrúhleho stola na regionálnej úrovni s medzinárodnou účasťou zástupcu Európskeho Wergeland Centra z Nórska, na ktorý Vás srdečne pozývame sú:

  1. podporiť implementáciu Referenčného rámca na úrovni školy
  2. zdieľať príklady dobrej praxe školy v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu
  3. identifikovať možnosti implementácie Referenčného rámca na úrovni školy

 

Účastníci okrúhleho stola na regionálnej úrovni budú diskutovať o súčasných výzvach a príležitostiach v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu, zdieľať príklady dobrej praxe, identifikujú možnosti implementácie Referenčného rámca a navrhnú odporúčania v predmetnej oblasti na úrovni školy/triedy.

 

Touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na okrúhly stôl, ktorý sa uskutoční dňa 23. 10. 2018 v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu.

 

Vašu účasť prosíme potvrdiť emailom najneskôr do 12.10. 2018 (vrátane) na email: silvia.senanova@statpedu.sk.

 

 

Rámcový program:

• 09:30 – 09:40                   

Otvorenie – prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.

• 09:40 – 10:00   

Predstavenie diseminačných aktivít Rady Európy

PhDr. Denisa Ďuranová, PhDr. Jozef Facuna, PhD.

• 10:00 – 11:00

Príklady implementácie Referenčného rámca kompetencií pre demokratickú  kultúru

Caroline Gebara, Európske Wergeland Centrum

• 11:00 – 11:45

Prestávka na kávu

• 11:45 – 14:00

Implementácia kompetencií pre demokratickú kultúru v školskom prostredí

Mgr. Zuzana Lichá

• 14:00 – 14:30

Záver – vyhodnotenie a odporúčania

• 14:30 – 15:00

Prestávka na kávu

Cestovné náhrady  (ubytovanie na 1 noc z 22.10. na 23.10. 2018, cestovné náklady – autobus alebo vlak 2. triedy, občerstvenie) hradí Štátny pedagogický ústav na základe Dohody o grante s Radou Európy. 

Okrúhly stôl na regionálnej úrovni s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutoční v Bratislave v rámci projektu šírenia činnosti Rady Európy s názvom „Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru“ je financovaný Radou Európy na základe podpísanej Dohody o grante medzi Radou Európy a Štátnym pedagogickým ústavom.