Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Informácie k 26. ročníku súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Vážení záujemcovia o zapojenie sa do súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, v sekcii Súťaže – Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko bolo zverejnené Vyhlásenie 26. ročníka súťaže, ktorý sa bude niesť v znamení Roka slovenskej štátnosti.

Upozorňujeme, že v súlade so smernicou 23/2017 o súťažiach je v rovnakej sekcii zverejnený aktuálne platný Organizačný poriadok súťaže. Práce žiakov spolu s prihláškou je potrebné zaslať na adresu Štátneho pedagogického ústavu (Pluhová 8, 830 00 Bratislava) do 31. januára 2018 v obálke označenej názvom súťaže. V súlade s aktuálnym Organizačným poriadkom má predseda odbornej komisie škôl (respektíve učiteľ posielajúci práce za svoju triedu) vypracovať písomnú hodnotiacu správu o priebehu a výsledkoch súťaže, ktorú zašle spolu s prácami žiakov. V tomto zmysle je upravená prihláška do súťaže, v ktorej je potrebné doplniť údaj o celkovom počte prác, z ktorých bolo vybraných päť víťazných školských prác (prípadne päť prác za jednu triedu) a údaj o tom, či už bola škola do súťaže zapojená.  

Prikladáme aj priamy odkaz na potrebné dokumenty:

http://www.statpedu.sk/sk/sutaze/preco-mam-rad-slovencinu-preco-mam-rad-slovensko/